Ansedel Suno Thelin

1663-

Född 1663 i Telestad, Växjö (G).
Suno Thelin
Född 1663 i Telestad, Växjö (G).
Begravd 1729-06-17 i Odensjö (G).
F Måns Gudmundsson.
Född beräknat 1618.
Begravd 1711-09-03 i Odensjö (G).

   
 
   
 
M Karin Håkansdotter.
Född beräknat 1634.
Begravd 1709-04-11 i Odensjö (G).

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherden
Född 1663 i Telestad, Växjö (G).
Köpte till skatte 5/8 för 60 daler silvenmynt enligt köpebrev 1701-11-27 i Hult, Odensjö (G).
Begravd 1729-06-17 i Odensjö (G).

Blev genom sitt giftemål med Rebecka Berggren samt sina svågrarsdåliga affärer ägare av Skeens pappersbruk Annerstad (G).1702 Sunnerbo sommarting 20 maj.
Hr kyrkioherden uti Odensiö ehrevyrdige hr Sune Telin utgifvna i rätten Hr doctorens och biskopens edell och högwyrdige Hr magister Samuel Wiraenius fullmakt af d 14 may 1702 at agera emot giästgifvaren Jon Pärsson i Wrå, angående en engh Wråbo äng Vråbo äng kallat, den giästgifvaren i långl tyder upsträtt men käranden föregifver den samma warat kiörkan Wrå tillhörig och för den skull sustinerar det måte berörda ängapart till sitt förra bolstad redresseras, bestående af 10 á 12 lassa wahl framwysandes kärande der hos de annotationer som wed visitationerne Ao 692 och 699 skiedde äro, somförmähla att berörde ängh för 38 åhr sedan skall blefvet kiörkan afhänt men kan derpå inga wydare skiäl till bewys frambten utan beropar sigh fullmäcktige på en d 10 augusti Ao 652 i samma måhl utfallen tingsdomb, hvilken icke häller nu upvisas kunde.
Däremot cronans befallningsman wällb Gabriel Wykman ratione officy sigh förklarande att all denstund giästgifvargården Wrå af crono består, dy opponerar han som war icke åboen anständight litem här uti att constestera utan sådant börhögwällborne Hr landshöfdingen först communiceras och i dy kunde tingsrätten intet wydare för denne gången handen der wed läggia, utan lofwade att willia uti härads kistan låta under sökia om den beropade tingsdommen kan der igien finnas.

1705 Sunnerbo höstting 2 oktober.
Nils Påvelsson i Vret köpt av H kyrkoherden ärevördige Suno Thelin ¼ skattejord i Övra Röshult för 100 daler silvermynt, brev d 9 april 1705 uppbjudes 1 gången.

Vid 1710 års hösteting § 56 kan man läsa att kyrkoherden hade svårt att få ut sitt prästetionde i Odensjö. Han uppvisar en restlängd, och alla närvarande tillstår sin skuld.
Skulderna skulle vara betalda till Andersmäss [30 nov.].

I § 57 anklagar han Lars Hansson i Årshult för att han varit otidig i kyrkan och prästgården.

I § 58 besvärar han och åborna i Skrinhult sig över att åborna i Torarp och Gällestorp inhängnat ett område av allmänna mulbetet till sin boskap. De svarade med att området sedan långliga tider hävdats som intagen mark, och därför hänsköts frågan till nästa ting.1714 vintertinget 11 februari § 58.
Kyrkoherden i Odensjö ärevördige H Suno Thelin stämt Mårten i Gällestorp för beskyllning han inför rätten haver utfällt, då kyrkoherden låtit honom till förledne ting sakföras nämligen att H kyrkoherden skall vara så svår, och bära sådan avund till honom, att han ej får bo uti församlingen. Nämnden påminner sig de orden vara fält. Sten i Östenstorp säger att svaranden sagt sig intet vilja komma till tinget, havandes han dock erhållit stämningen i tid.
Resolution: Ehuru att kärande ärevördige H kyrkoherden Suno Thelin låtit i tid igenom nämndemannen Sten i Östenstorp sig till ansvar stämma svaranden Mårten i Gällestorp, angående otidiga ord, vid förledne hösteting utfällt, så har bemälte svaranden sig ej velat infinna, utan motvilligt utebliver, varför tingsrätten i anledning av processers de anno 1695 § 1, svaranden in contumaciam [i sin frånvaro] dömma bort, således att för dess otidighet inför rätten, i det han, då för sitt förseende tilltaltes, sade sig vara av käranden för avund angiven, och kunde ej bo, för slik avund i socknen, pliktar efter högbemälte förordning 22 § 10 daler silvermynt och ersätter till käranden 4 daler silvermynt expenser [omkostnader].


Sunnerbo 1719 vintertinget 3 februari.
Ärevördige Hr kyrkoherden Suno Thelin uppvisar en avhandling, som hans svärmoder madam Gunnila Osängia upprättat d 5 november 1718 där utinnan hon förunnar Hr kyrkoherden Thelin och sonen monsieur Samuel Berggren lösa Skeens rusthåll för 800 daler silvermynt med dess skatterätt och mundering och även pappersbruket för lika summa 800 daler silvermynt, där emot de betala till följande, som och själva njuta, nämligen.
Kyrkoherden Hr magister Johan Wallin 133:21:8
Inspektoren Hr Daniel Wallin 133:21:8
Monsieur Petter Berggreen 333:21:8
Monsieur Johan Berggreen 333:21:8
Även åtnjuter monsieur Samuel Berggreen för sin andel 333:21:8
Dito Hr kyrkoherden Thelin å sin kära hustrus madam Rebecka Bergreens vägnar 333:21:8
Summa 1600 daler silvermynt.
Alltså uppbjudes samma Skeens rusthåll med dess skatterätt tillika med pappersbruket för Hr kyrkoherden Thelin och monsieur Samuel Berggreen 1 gången.


Kyrkoherden var även rusthållare, en verksamhet som övertagit efter svärfadern Anders Berggren i Annerstad. Tillsammans med prosten Lars Ulmgren och Per Colliander svarade de för rusthåll nr 101 med dragonen Per Nilsson Hagman. Hans häst hade blivit kasserad och Ulmgren var ansvarig att få fram en ny tjänlig häst till förbandets avmarsch till Norge. När Hagman kommer till Växjö för godkänns inte hästen och han köper en ny häst av manhaftige korpralen Nils Andersson Nyman för 50 daler i silvermynt. Denna häst blev sedan godkänd vid generalmönstringen i Norge 7 oktober 1709. Prästerna ville inte godkänna Hagmans köp, och det blev upptaget vid tinget 6 okt. 1710 § 69. Rätten dömde prästerna att betala.

1725 hösttinget 21 oktober § 8.
Efter föregången stämning talar kyrkoherden ärevördige och höglärde herr Suno Thelin till Nils Eriksson i Mäste för det Nils förleden d 2 juli uti Vrå gästgivaregård utsagt att herr kyrkoherden utav arghet innehållit den betalning han borde hava för de uppslagna bräder på sakristian och att herr lärer väl uti sitt ämbete, men därefter icke lever eller gör. Nils Eriksson kan detta ej ifrångå men säger det uti hastighet skett och något missförstånd om betalningens förnekande, och som herr kyrkoherden icke vidare påstår, än som ersättning för stämning och doms utlösen; alltså efter förut skedd förordning, att lämna sin själasörjare uti tillbörlig heder, låter rätten vid det skedde begivande bero, allenast tillbör Nils Eriksson betala herr kyrkoherden de fordrade 24 öre silvermynt.

1725 hösttinget 21 oktober § 9.
Kyrkoherden uti Odensjö ärevördige och höglärde herr Suno Thelin har låtit instämma Måns Persson i Bjersryd för det han vid sista ting under då instämde sakens förehavande mellan kommissarien Johan Schieder och kyrkvärdarna i Vrå församling angående en brudkrona, skall utnämnt han viste varför kyrkoherden icke vill det brudkronan skall köpas till Vrå församling; Måns Persson kan icke frångå att han några slika ord kunnat utnämna som föregives icke skett av någon arghet eller ond uppsåt, emot herr kyrkoherden, det ej eller så allenast blivit nämnt mindre av rätten attenderat [uppmärksammat] och i protokollet influtet, och som herr kyrkoherden icke vidare över Måns Persson någon plikt påstår allenast ersättning för gjord kostnad med stämnings och doms lösen med mera fordrar, begiver svaranden sig att betala därför 1 daler silvermynt, låter rätten här vid bero.

1725 hösttinget 21 oktober § 16.
Det haver kyrkoherden är ärevördige och höglärde herr Suno Thelin utverkat stämning på Nils Eriksson i Mäste för det han 2ne år sedan en söndag efter gudstjänsten uti Vrå kyrka, på kyrkogången för församlingen uppläsit ett privat brev ifrån likvidations kommissarien Johan Schieder om brudkronas handlande, detta angivande tillstår, finner då tingsrätten det samma av den beskaffenhet vara att till förekommande av någon framledes osed inritande sådant av herr kyrkoherden uppå en sockenstämma med församlingen, kan korrigeras och rättas.

1726 hösttinget 26 oktober § 210.
Samma dag kyrkoherden ärevördige och högvällärde herr Suno Thelin har instämt hustru Kierstin Gärmodielsdotter? Att hon måtte stå vid det kontrakt, som hon med herr kyrkoherden ingått, om hans halva bruks i Skeen Norregård i bruk antagande emot den därav gående åhr. räntans erläggande till herr kyrkoherden.
Svaranden inställde sig och nekade sig med herr kyrkoherden hava härom kontrakterat, utan taltes de allenast därom och skulle å båda sidor taga det i betänkande, men sedan hörde hon intet vidare nämnas därom, ej häller nu med herr kyrkoherden vill kontraktera, och alldenstund herr kyrkoherden varken kan eller vill sin talan bevislig göra, så bliver svaranden som oförvunnen häröver befriad.

1726 hösttinget 26 oktober § 213.
Kyrkoherden ärevördige och höglärde herr magister Gustaf Lallerman, har instämt änkan pastorskan madame Gunilla Osengia angående 695 daler silvermynts kapital med upplupet intresse och expenser som han av henne fodrar och hennes son magistern höglärde herr Jean Berggren, på hennes anmodan och pantsättande av 1/8tings frälsehemmanet Skeen försträckte äro, utan och hennes måg kyrkoherden ärevördige och höglärde herr Suno Thelin, för det han hindrat lagfarten av detta 1/8 hemman för herr magister Lallerman och jämväl att träda i ansvar för desse erfordrade penningar, varjämte han även inciterat de övriga svarandens madam Osengis arvingar, att de här vid måtte få göra sina påminnelser, ingivandes käranden sitt skriftliga med allegatis [hänvisning], som upplästes exhiberades och actiterades.
Herr kyrkoherden Thelin inställde sig med förklarande att han intet vidare vill hindra käranden uti lagfarten av den honom pantsatta 1/8 ingivandes nu madam Osengia skrift, däruti hon ursäktar sitt uteblivande av ålder och sjukdom, som efter uppläsande ad Acta lades.
Svarandens måg herr magistern och kyrkoherden Johannes Wallenius uti ankommit brev förmäler, sig han vid intet hava för sin del att andraga, utan är nöjd med vad förening de finns emellan göra kunna, eller och med rättens utslag.
Herr magister Johan Berggren med skrift till rätten ursäktar sin frånvarelse av sjukdom.
Herr magister Lallerman andrager att som madam Osengia är en gammal och sjuklig människa, och således icke lärer kunna komma hit till tinget; så begärer han; att ett extra ordinarie ting häröver måtte anställas, och emellertid med denna saken, havas anstånd, varför rätten i anledning av den 3§ uti Kongl Majts stadga av d 4 juli 1695, vill denna hans anhållan igenom brev till högl Kongl Hovrätten höggunstiga bifall andraga.

1726 hösttinget 27 oktober § 231.
Samma dag kyrkoherden ärevördige och högvällärde herr Suno Thelin han instämt sin svåger likvidations kommissarien välborne Samuel Berggren, för det han honom i varjehanda måtto hindra vill att nyttja och hävda sin andel i Skeen Norregård med vara oförrätt han honom tillfogat, men som svaranden sig nu intet infunnit, så bliver på kärandens begäran här med till vidare lagsökande utställt.

1726 hösttinget 27 oktober § 236.
Uti den in caminerade [igångsatta] och på begäran till ett extra ordinarie ting utställda sak emellan kyrkoherden ärevördige och höglärde herr magister Gustaf Lallerman kärande och änkan pastorskan madam Gunilla Osengia svarande angående 695 daler silvermynts kapital jämte upplupet intresse med expenser, som käranden av svaranden fordrar, och svarandens son magistern höglärde herr Jan Berggren uppå svarandens anmodan och pantsättande av 1/8 frälsehemmanet Skeen försträckte äro, framträdde herr magister Lallerman och madam Gunilla Osengia måg, kyrkoherden ärevördige och högvällärde herr Suno Thelin, angivandes sig härom vara således i vänlighet förlikta att herr magistern och kyrkoherden Lallerman få i anseende till madam Osengia slätta villkor, som och den för vänskap dem emellan är, som och till bibehållande av vänskap och förtrolighet icke allenast av eftergiver allt upplupet intresse och expenser, utan och 195 daler silvermynt av själva kapitalet, var emot kyrkoherden Thelin utfäster och sig förbjuder att de resterande 500 daler silvermynt till herr magistern och kyrkoherden Lallerman fullkommelse uti silverpenningar erlägga, varav 200 daler silvermynt nu på tinget redan betalte äro och de övriga trehundrade daler silvermynt skola till nästkommande allhelgonadag år 1727 till herr magister Lallerman av herr kyrkoherden Thelin riktigt levererade bliva, och där betalningen då ej ske skulle, utlovar herr kyrkoherden Thelin att ifrån den tiden och till dess penningarna herr magister Lallerman i händer ställas, betala behörigt intresse till 6 procentum årligen beräknat, vilken förening med handsträckning bekräftades, och på begäran efter uppläsande uti protokollet anföres och fastdömes.

1733 vintertinget 23 februari § 44.
Kronobefallningsmannen högaktad hr Peter Wickenberg hade instämt pappersmakaren konst erfarne mäster Johan Lemken till undfående av en brandstods dom på 126 daler silvermynt som svaranden skall innehaft men ej velat käranden återställa oansett svaranden penningarne såsom avlidne hr kyrkoherdens Thelins arvingars fullmäktige och omyndige barns förmyndare själv och igenom hr kommissarien Samuel Berggren skall uppburit, infinnandes sig nu svaranden och inlade en av änkan pastorskan Madame Rebecka Berggren och kyrkoherden ärevördige och högvällärde hr Magnus Thelin samt komministern vördige och vällärde hr Mathias Ling till rätten författade skrift däruti förmäles att som de förnummit det hr kronobefallningsman Wickenberg har låtit svaranden instämt så anmoda de svaranden bemälte brandstods dom till käranden att avlämna samt befullmäktiga honom att nu även till käranden leverera de resterande 50 daler silvermynt som hr kommissarien Samuel Berggren tillkommer enligt den förening som med honom här ingicks, dock emot sådant qvitence att käranden gör den fri och ograverad, för allt vad kronan cassan eller flere kan hava av kommissarien Berggren att fordra men skulle käranden ej vilja att sådant qvitence utgiva anhålla de att bemälte penningar tills vidare måtte å häradskistan bliva deporterade.
Sedan käranden hade emottagit förbemälte brandstods dom förklarade han sig skola så väl för förr bekomne oqvitterade 50 daler silvermynt som och för dessa penningar 50 daler silvermynt, när svaranden dem levererar, hemma ett sådant qvitence att han håller Thelinska arvingarna fri för allt vad krig mans huset eller Cassan för kommissarien Bergrens tid igenom dem skedda handel av den försålda dess rusthålls andel i Skeen kunna hava att fordra varmed som svaranden förklarade sig vara förnöjd så blev och sådant efter uppläsandet antecknat.

Relationer och barn

Gift 1701-04-02.
Anna Siggonia. Född 1661-06-04 i Norrköpings Sankt Olai (E).
Död 49 år 10 månader gammal 1711-02-07 i Odensjö (G).
Begravd 1711-02-28.
Magnus Thelin. Kyrkoherden i Kärda
Född 1702-04-08 i Odensjö (G).
Gift.
Rebecka Andrea Berggren. Född ca 1696 i Annerstad (G).
Död 1733-12-31 i Skeen norreg., Annerstad (G).
Andreas Thelin. Korpralen
Född 1716-05-12 i Odensjö (G).
Anna Katarina Thelin. Född 1725-05-26 i Prästg., Odensjö (G).
Död 46 år gammal 1773-05-11 i Annerstad (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2022-05-10 med hjälp av Disgen version 2021.