Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-04-21

Ur Domboken för Sunnerbo härad 1680 - 1684.

Här visas några domar och uppbud vid tinget, som berör Odensjö. För att underlätta läsning är avskriften inte bokstavstrogen, och ortsnamn är normerade. 1681 sommartinget 18 juni sidan 31. Påvel Nilsson i Loshult i Odensjö socken å frälse, böta för stämnings försittande 3 marker emot Carl Hindriksson i Hylte angående skuld fordran. 1681 hösttinget 27 oktober sidan 57. Erik Månsson i Röshult frälse böta för stämnings försittande 3 marker emot Olof Mattsson i Lock- abäck angående skattejord i Odensjö som delas om. 1681 hösttinget 27 oktober sidan 73. Ibland andra ärenden som då förehades framsteg för rätten välborne herr Oluf Rosenstiernas befallningsman vältalte Jöns Bengtsson, och på sin herr principals vägnar begärde en attestum publikum om ödesmålet uppå några hem- man, jämväl och huruledes de på frihet över upptagna, vilket rätten icke kunde förvägra, alldenstund å kronones betiente som nämnden uti sanning attesterade, med hemmanen således vara beskaffat som härefter specificerat finnes nämligen: Odensjö socken. Hylte hemman 1 [hemman] 4 års frihet och då de 4 frihetsåren hava expirerat, förmedlas till ½ gård. Toorlarp [Torarp] ½ hemman 3 års frihet. Ånäs 1 heman öde 3 års frihet. Moanäs ½ gård öde 3 års frihet. Hult ½ upptaget ½ förmedlat. 1682 vinterting 27 februari sidan 9. Soldaten Joen i Virkesnäs å frälse, soldaten Sven i Strömma frälse, ryttaren Sven i Blekinge krono, soldaten Jöns Torhrsson i Bökö å krono, Håkon Nilsson i Mäste å krono, böta vardera för stämnings försittande 3 marker emot Anders Nilsson i Nygård, angående hemgång de hos honom förövat, då de hans hustru 9 blånader slagit hava. 1682 vinterting 27 februari sidan 13. Samma dag beviljades uppå pastoris rekvisition i Onsiö [Odensjö] 10 st ekar på Rijshulta [Röshult] skog och allmänning till spån uppå Onsiö kyrka, efter taket befanns vara mycket förruttnat och ingen annan skog där i nejden finnes som till spån kan vara tjänlig, dock till hans excellens generallöjtnant och guvernören högvälborne Hans Georg Mörner vidare ratifikation tjänstl remitterat. 1682 vinterting 12 juni sidan 44. Samma dag förentes hans ärevördighet Mr Damiel Anxelius i Onssiö [Odensjö] med länsmannen Nils Jonsson i Brusarp angående 1676 års utlagor, således Hr Erevördighet tillstod sig där på vara skyldig 20 daler 14 öre silvermynt sedan tax och gierd för dito år efter Hr landshövdingen välborne Hr Lilliencronas brev brev var avdragen, alltså lovade han samma rest att vilja betala, och intet söka mer dem att decoutera för de oxar, vilka han fördrev till arméns underhåll i Ljungby kan hava levererat utan söka dess betalning av kronan eller de medel framdeles kunna där till bliva deputerade, varpå de gåvo händer sammans och togo avträde. 1683 vinterting 12-14 mars sidan 5. Erik Andersson i Vret lät uppbjuda först 2/5 skattejord i Vret, som han av Simon Olofsson inlöst haver, dito 1/5del i Vret som han av Anders Knutsson köpt haver, en dito haver han löst 1/5 av Per Andersson i Vret, varuti han en del själv ärvt haver [uppbjudes] 1 gången. 1683 vinterting 12-14 mars sidan 5. Maria Andersdotter Bolm lät uppbjuda 1/5 skattejord i Vret, Bördemannen till lösen 1 gången. 1683 vinterting 12-14 mars sidan 14. Därefter kom för rätten Elias i Värset, klagandes på sin hustrus Elin Persdotters och styvbarnens vägnar till till Ernst Månsson i Röshult, vilken berättas hava tagit ett brev av dess broder Per Månsson, Elin Persdotters förre man, varuti deras fader Måns Henriksson i Lockabäck skall betygat, sig vara skyldig till sin son Per Månsson 40 R daler var till Erik Månssons fullmäk- tige Olof Månsson alldeles nekade, varför blev avsagt och resolverat det ett mandatorial [mandat] ifrån rätten skall avgå till Erik Månsson, att han sig om samma brev och de 40 R daler som nu av Elias i Värset fordras, till nästa ting skall förklara. 1683 vinterting 12-14 mars sidan 33. Vid samma tid och tillfälle kom för rätten kyrkoherdens i Annerstad ärevördige Mr Johan Wallini tjän- stepiga Elin Jönsdotter i Annerstad, klageligen angivandes huruledes soldaten Erik Simonsson i Tjuvarp haver henne med ärerörig beskyllning angripit, som skulle han med henne olovlig beblandelse förövat, havandes benämnde soldat samma piga hit till tinget citera låtit i den intention, att han slikt otidig beskyllning honom övertyga ville, så emedan samma soldat Erik Simonsson icke allenast intet för rätta sig infinna lät, utan och vid tvenne härads betjänters eftersökande sig från det ena rummet till det andra undanstucket, varom tingsrätten noga inqvirerade, där jämte uppviste benämnde piga både en socken attest ifrån kyrkoherden Mr Daniel Anxelio i Odensjö, så väl som sin hus- bonde Mr Johannes Wallini vittnesbörd, dem hon i 4½ år tjänt, vilka attester henne Elin förklarade, att hava sig redeligt och väl förhållit, vidare tillfrågade de av härads nämd och omstående allmoge om hennes förhållande, vilka samtliga tillstodo, att hon städse sig tuckteligt och väl förhållit haver, allt därföre och i anledning av Sveriges lag 20 Cap Tingsmålabalken L L dömes han Erik Simonsson att plikta 40 marker med den åtvarning, att om han hädanefter med slik tidighet ej upphörer, skall han exemplariter straffas, och bliva pigan Elin Jönsdotter till sin heder i alla måtto conserverad. 1683 hösttinget 1-3 oktober sidan 116. Sven Katt i Torarp ifrån Odensjö socken böta för stämnings försittande 3 marker emot befallnings- man Anders Eriksson angående skuldfordran. 1683 hösttinget 1-3 oktober sidan 136. Därnäst efter inställde sig för rätten hans ärevördighet Mr Daniel Anxelius, föregivandes sig vara med befallningsman Israel Jönsson, om de 12 daler silvermynt i betalning pretenderar, förlikt: således att Mr Daniel nu strax betalar 6 daler silvermynt där med befallningman skall vara benöjd, och skall alla dem emellan för tiden varande räkningar härmed döde och kraftlösa göras, gåvo därpå händer sammans och togo avträde. 1683 hösttinget 1-3 oktober sidan 140. Bengt Nilsson i Röshult [Övra] varit här vid tinget men bortgången för än hans vederpart Joen Persson i Karsnäs fick saken framföra dy plikta Bengt Nilsson för abs: 3 marker. 1683 hösttinget 1-3 oktober sidan 147. Samma dag beviljades tingsattest uppå frälsehemmanet Bököhna [Björkön] i Odensjö beläget högvälborna fru friherrinnan Britta Kruus tillhörigt, alldenstund nämnden betyga, det intet kunna göra skäl för mer än halvt, det och pastor Mr Daniell Anxelius med sin givna attest daterad Odensjö d 29 augusti 1683. I lika måtto betygar sant vara. 1684 sommaringet 17 juni sidan 98. Samma dag insinuerades och upplästes välborna fru Virginia Reuters förmedlings brev daterat Björkenäs d 24 september 1683 uppå frälsehemmanet i Odensjö by, Bosagården benämnd som välborna fru till halvt haver måst förmedla, Över benämnda hemmans beskaffenhet häradsnämnden tillfrågades, vilka vittnade Bosagården i Odensjö by, intet göra skäl för mer än halvt, eftersom det icke någon förmedling åtnjuta, lärer det ifrån ödesmål intet kunna konserveras.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-04-26
Här visas några domar och uppbud vid tinget, som berör Odensjö. För att under- lätta läsning är avskriften inte bokstavstrogen, och ortsnamn är normerade. 1681 sommartinget 18 juni sidan 31. Påvel Nilsson i Loshult i Odensjö socken å frälse, böta för stämnings försittande 3 marker emot Carl Hindriksson i Hylte angående skuld fordran. 1681 hösttinget 27 oktober sidan 57. Erik Månsson i Röshult frälse böta för stämnings försittande 3 marker emot Olof Mattsson i Lockabäck angående skat- tejord i Odensjö som delas om. 1681 hösttinget 27 oktober sidan 73. Ibland andra ärenden som då förehades framsteg för rätten välborne herr Oluf Rosenstiernas befallningsman vältalte Jöns Bengtsson, och på sin herr principals vägnar begärde en attestum publikum om ödesmålet uppå några hemman, jämväl och huruledes de på frihet över upptagna, vilket rätten icke kunde förvägra, alldenstund å kronones betiente som nämnden uti sanning attesterade, med hemmanen således vara beskaffat som härefter specificerat finnes nämligen: Odensjö socken. Hylte hemman 1 [hemman] 4 års frihet och då de 4 frihetsåren hava expirerat, förmedlas till ½ gård. Toorlarp [Torarp] ½ hemman 3 års frihet. Ånäs 1 heman öde 3 års frihet. Moanäs ½ gård öde 3 års frihet. Hult ½ upptaget ½ förmedlat. 1682 vinterting 27 februari sidan 9. Soldaten Joen i Virkesnäs å frälse, soldaten Sven i Strömma frälse, ryttaren Sven i Blekinge krono, soldaten Jöns Torhrsson i Bökö å krono, Håkon Nilsson i Mäste å krono, böta vardera för stämnings försit- tande 3 marker emot Anders Nilsson i Nygård, angående hemgång de hos honom förövat, då de hans hustru 9 blånader slagit hava. 1682 vinterting 27 februari sidan 13. Samma dag beviljades uppå pastoris rekvis- ition i Onsiö [Odensjö] 10 st ekar på Rijshulta [Röshult] skog och allmänning till spån uppå Onsiö kyrka, efter taket befanns vara mycket förruttnat och ingen annan skog där i nejden finnes som till spån kan vara tjänlig, dock till hans excel- lens generallöjtnant och guvernören högvälborne Hans Georg Mörner vidare ratifikation tjänstl remitterat. 1682 vinterting 12 juni sidan 44. Samma dag förentes hans ärevördighet Mr Damiel Anxelius i Onssiö [Odensjö] med länsmannen Nils Jonsson i Brusarp angående 1676 års utlagor, således Hr Erevördighet tillstod sig där på vara skyldig 20 daler 14 öre silvermynt sedan tax och gierd för dito år efter Hr landshövdingen välborne Hr Lilliencronas brev brev var avdragen, alltså lovade han samma rest att vilja betala, och intet söka mer dem att decoutera för de oxar, vilka han fördrev till arméns underhåll i Ljungby kan hava levererat utan söka dess betalning av kronan eller de medel framdeles kunna där till bliva deputerade, varpå de gåvo händer sammans och togo avträde. 1683 vinterting 12-14 mars sidan 5. Erik Andersson i Vret lät uppbjuda först 2/5 skattejord i Vret, som han av Simon Olofsson inlöst haver, dito 1/5del i Vret som han av Anders Knutsson köpt haver, en dito haver han löst 1/5 av Per Andersson i Vret, varuti han en del själv ärvt haver [uppbjudes] 1 gången. 1683 vinterting 12-14 mars sidan 5. Maria Andersdotter Bolm lät uppbjuda 1/5 skattejord i Vret, Bördemannen till lösen 1 gången. 1683 vinterting 12-14 mars sidan 14. Därefter kom för rätten Elias i Värset, klagandes på sin hustrus Elin Persdotters och styvbarnens vägnar till till Ernst Månsson i Röshult, vilken berättas hava tagit ett brev av dess broder Per Månsson, Elin Persdotters förre man, varuti deras fader Måns Henriksson i Lockabäck skall betygat, sig vara skyldig till sin son Per Månsson 40 R daler var till Erik Månssons fullmäktige Olof Månsson alldeles nekade, varför blev avsagt och resolverat det ett mandatorial [mandat] ifrån rätten skall avgå till Erik Månsson, att han sig om samma brev och de 40 R daler som nu av Elias i Värset fordras, till nästa ting skall förklara. 1683 vinterting 12-14 mars sidan 33. Vid samma tid och tillfälle kom för rätten kyrkoherdens i Annerstad ärevördige Mr Johan Wallini tjänstepiga Elin Jönsdotter i Annerstad, klageligen angivandes huruledes soldaten Erik Simonsson i Tjuvarp haver henne med ärerörig beskyllning angripit, som skulle han med henne olovlig beblandelse förövat, havandes benämnde soldat samma piga hit till tinget citera låtit i den intention, att han slikt otidig beskyllning honom övertyga ville, så emedan samma soldat Erik Simonsson icke allenast intet för rätta sig infinna lät, utan och vid tvenne härads betjänters eftersökande sig från det ena rummet till det andra undanstucket, varom tingsrätten noga inqvirerade, där jämte uppviste benämnde piga både en socken attest ifrån kyrkoherden Mr Daniel Anxelio i Odensjö, så väl som sin husbonde Mr Johannes Wallini vittnesbörd, dem hon i 4½ år tjänt, vilka attester henne Elin förklarade, att hava sig redeligt och väl förhållit, vidare tillfrågade de av härads nämd och omstående allmoge om hennes förhål- lande, vilka samtliga tillstodo, att hon städse sig tuckteligt och väl förhållit haver, allt därföre och i anledning av Sveriges lag 20 Cap Tingsmålabalken L L dömes han Erik Simonsson att plikta 40 marker med den åtvarning, att om han hädanefter med slik tidighet ej upphörer, skall han exemplariter straffas, och bliva pigan Elin Jönsdotter till sin heder i alla måtto conserverad. 1683 hösttinget 1-3 oktober sidan 116. Sven Katt i Torarp ifrån Odensjö socken böta för stämnings försittande 3 marker emot befallningsman Anders Eriksson angående skuldfordran. 1683 hösttinget 1-3 oktober sidan 136. Därnäst efter inställde sig för rätten hans ärevördighet Mr Daniel Anxelius, föregivandes sig vara med befallningsman Israel Jönsson, om de 12 daler silvermynt i betalning pretenderar, förlikt: således att Mr Daniel nu strax betalar 6 daler silvermynt där med befallningman skall vara benöjd, och skall alla dem emellan för tiden varande räkningar härmed döde och kraftlösa göras, gåvo därpå händer sammans och togo avträde. 1683 hösttinget 1-3 oktober sidan 140. Bengt Nilsson i Röshult [Övra] varit här vid tinget men bortgången för än hans vederpart Joen Persson i Karsnäs fick saken framföra dy plikta Bengt Nilsson för abs: 3 marker. 1683 hösttinget 1-3 oktober sidan 147. Samma dag beviljades tingsattest uppå frälsehemmanet Bököhna [Björkön] i Odensjö beläget högvälborna fru friherrin- nan Britta Kruus tillhörigt, alldenstund nämnden betyga, det intet kunna göra skäl för mer än halvt, det och pastor Mr Daniell Anxelius med sin givna attest daterad Odensjö d 29 augusti 1683. I lika måtto betygar sant vara. 1684 sommaringet 17 juni sidan 98. Samma dag insinuerades och upplästes väl- borna fru Virginia Reuters förmedlings brev daterat Björkenäs d 24 september 1683 uppå frälsehemmanet i Odensjö by, Bosagården benämnd som välborna fru till halvt haver måst förmedla, Över benämnda hemmans beskaffenhet härad- snämnden tillfrågades, vilka vittnade Bosagården i Odensjö by, intet göra skäl för mer än halvt, eftersom det icke någon förmedling åtnjuta, lärer det ifrån ödesmål intet kunna konserveras.

Ur Domboken för Sunnerbo härad 1680 - 1684.