Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-04-22

Ur Domboken för Sunnerbo härad 1750 - 1754.

Här visas några domar och uppbud vid tinget, som berör Odensjö. För att underlätta läsning är avskriften inte bokstavstrogen, och ortsnamn är normerade. 1753 hösttinget 31 oktober nr 7. Jöns Knutsson i Stengårdsnäs var en av de två fullmäktige från socknarna Odensjö, Lidhult och Vrå, som tillsammans med överste von Lieven och hans son löjtnanten Gustav Vilhelm skulle organisera jakt i alla socknarna i häradet. Preparerade "luder" [åtlar] skulle utläggas för att "utöda" vargar och andra rovdjur i häradets socknar. Varje hemmansbrukare skulle erlägga 8 öre och torpare 4 öre för att täcka kostnaderna i samband med jakten. Fullmäktige skulle lokalt organisera jakten och i Odensjö skulle två åtlar utläg- gas. 1753 hösttinget 3 november nr 31. Kronoskogvaktaren välacktad Peter Lindlöf, hade väl instämt Sven Larsson, Jöns Jonsson och Jöran Larsson i Moanäs för utsatt skogseld vid svedia brännande, men emedan nämndemannen Jöns Knutsson i Stengårdsnäs jämte klaganden betygar, att den åkärade skogselden icke varit av annor beskaffenhet, än att vid den lageligen utsynte svedja dungens brännande elden sig litvidgat, utom stämplingen och itänt något buska i ett kärr, ty vardera svaranderna från den i byggninge balkens 15de kapitel och 3die § stadgande plikt på utsatte skog eld befriade och allenast sakfäldes efter 1sta § i samma kapitel att böta för sin oaktsamhet tillhopa 10 daler silvermynt.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-04-25

Ur Domboken för Sunnerbo härad 1750 - 1754.

Här visas några domar och uppbud vid tinget, som berör Odensjö. För att under- lätta läsning är avskriften inte bokstavstrogen, och ortsnamn är normerade. 1753 hösttinget 31 oktober nr 7. Jöns Knutsson i Stengårdsnäs var en av de två fullmäktige från socknarna Odensjö, Lidhult och Vrå, som tillsammans med överste von Lieven och hans son löjtnanten Gustav Vilhelm skulle organisera jakt i alla socknarna i häradet. Preparerade "luder" [åtlar] skulle utläggas för att "utöda" var- gar och andra rovdjur i häradets socknar. Varje hemmansbrukare skulle erlägga 8 öre och torpare 4 öre för att täcka kostnaderna i samband med jakten. Fullmäktige skulle lokalt organisera jakten och i Odensjö skulle två åtlar utläggas. 1753 hösttinget 3 november nr 31. Kronoskogvaktaren välacktad Peter Lindlöf, hade väl instämt Sven Larsson, Jöns Jonsson och Jöran Larsson i Moanäs för utsatt skogseld vid svedia brännande, men emedan nämndemannen Jöns Knutsson i Stengårdsnäs jämte klaganden betygar, att den åkärade skogselden icke varit av annor beskaffenhet, än att vid den lageligen utsynte svedja dungens brännande elden sig litvidgat, utom stämplingen och itänt något buska i ett kärr, ty vardera svaranderna från den i byggninge balkens 15de kapitel och 3die § stadgande plikt på utsatte skog eld befriade och allenast sakfäldes efter 1sta § i samma kapitel att böta för sin oaktsamhet tillhopa 10 daler silvermynt.