Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-04-21

Ur Domboken för Sunnerbo härad 1705 - 1709.

Här visas några domar och uppbud vid tinget, som berör Odensjö. För att underlätta läsning är avskriften inte bokstavstrogen, och ortsnamn är normerade. 1705 vintertinget 6 februari. Nämndemännen Per Joensson i Berghem och Sten Svensson i Östenstorp förordnas att syna det skadeliga Eke, som de befinna uti Röshults gärde säd och gräs förkväva, Has berörde nämndemän förordnas vid samma tillfälle att syna fälleskogen vid Blekinge och Torseryd, huru mycket där årligen kan tåla att svedjas, Inkommandes syne och nämndemännen med deras skrivelse berättelse däröver hos rätten vid nästa ting. 1705 vintertinget 7 februari. Presenterades i rätten, ett med vittnen verifierat köpebrev de dato den 11 febr 1703 av Carl Knutsson, Gud- mund Nilsson, Gudmund Persson i Löckna och Jöns Larsson i Ryd utgivet och underskrivet, däruti de tillstå och bekänna sig av fri vilja och berått mod, hava till köp upplåtet och försålt till ärlig och beskedlig daneman Per Nilsson i Löckna 1/5 del skattejord där sammastädes för nöjaktig betalning 36 daler silvermynt, var på beviljades sköte. 1705 vintertinget 8 februari. Häradsgevaldigern Petter Hammar angiver för rätten åborna i Loshult för det de vilja förvägra sig en bro mellan Odensjö och Loshult, Gravabro kallat, att förfärdiga. Ansökandes gevalliaren att svarandena av rätten där till imponeras måtte. Däre- mot såsom fullmäktig framstälte sig skjutsrättaren Sven i Blekinge, som berättar, att åborna i Loshult för detta nytjat skogen söder vid samma bro till dess reparation, som nu av kyrkoherden i Odensjö dem betages. Dy blev att monitorial därom till herr kyrkoherden av rätten utfärdat. 1705 sommartinget 2 juni. Uppå regementsskrivarens välborne Petter Björkmans rekvisition blev ett attestatum publicum av rätten beviljat att Torarp Västergård pro år 1702 och 1703 varit öde. 1705 hösttinget 2 oktober. Nils Påvelsson i Vret köpt av H kyrkoherden ärevördige Suno Thelin ¼ skattejord i Övra Röshult för 100 daler silvermynt, brev d 9 april 1705 uppbjudes 1 gången. 1705 hösttinget 3 oktober. Jöns Hansson och Lars Bengtsson i Hult från Odensjö socken, vilka tillstå sig uti trångmål för deras nödvändiga tarv skull hava nederhuggit 2 st små bokar till drögåsar plikta allenast för att träd 12 daler silvermynt avseende till åbornas fattigdom och trädens ringhet, helst de där till ingen egennyttighet utan gårdsbrukets oundgängligen förnödenhet brukat. 1705 hösttinget 3 oktober. Uppå Måns Erlandssons i Singeshult emot Jöns [Andersson] i Björkön anförde klagan för det han d 6 juni 1703 utan lov och emot tingsrättens förbud inlagt sig med små kreatur uti tjärandens äng dem att beta, dömde rätten det Jöns i Björkön såsom den däremot förbud sig försett plikta 40 maker. 1705 hösttinget 3 oktober. Nils Påvelsson i Vret emot soldathustrun Botil Gudmundsdotter från Röshult för de besvär, angående det hon motvilligt sätt icke vill inrymma käranden uti de hus som han av H kyrkoherden i Odensjö sig tillhandlat, och hennes man samt hon försålt, blev resolverat [beslutat] och dömt, det bör berörde Botil utan vidare motsägelse samma bolek [bostad] avvika och käranden däruti inrymma göra. 1706 vintertinget § 48. Framvisades i rätten ett med vittne verifierat köpebrev av hustru Gunnela Gunnarsdotter utgivet av dat d 26 jan 1704, däruti hon tillstår sig hava av fri vilja och berått mod upplåtit och försålt sin skattejord av fjärdingshemmanet Åsen i Odensjö sn till ärlig och beskedlig daneman Lars Andersson emot nöjaktig contenterad betalning 70 daler silvermynt samt i ett låvsgåva en ko, varpå sköte bevil- jat blev. [Vid första uppbudet 1704 års vinterting är köpesumman 75 daler i silvermynt]. 1706 vintertinget § 97. Per Svensson i Torarp förebringar rätten huru såsom han i dessa dagar fått kunskap att hans son Lars Persson med lägesmål sig försyndat, och som han för denna gärningen icke instämd är, de förpliktas han tillika med dess kona vid nästa ting komma till- städes. 1706 sommartinget § 22. Nämbdemann Per Swenson i Urshult har fuller såßom fullmächtig på Knut Jönßons från berget och Unnaryd Sn arfwingars wägnar låtit instämma Anders Larßon i Börcköen för en Skuldfordran af 15 daler. Smt, som fadren Knut i Lifztyden berättas hafwa utlånt; men såsom Swaranden deremot med hand å book edel.n betygade, at han genom Sågskierande Tijo dlr Smt betalt, sampt de öfrige Fem dlr richtigt Contenterat, at han icke det ringaste utj denne kärandens praetension skyldig är; altså dömbde Rätten det bör Anders Larßon i börcköen ifrån widare tiltahl i detta måhl kiäranes le. 1706 sommartinget § 30. Nils, Sven, Per och Johan Jönssöner uti Boalt barnefödde tilltalar Erland Nilsson i Saxnäs, Nils Jönsson i Stråhult och Erich Jonsson i Boalt för det de icke fullgjort Sunnerbo härads in Juli år 1705 utfallne tingsdom angående arv efter sal Jöns i Boalt, för vilket kärandena påstå niuta Satisfaction; Och emedan tingsrätten sedermera d 4 okt 1705 uti denna sak definitive resolverat och dömt, dy kan den samma icke här in loco antagas. 1706 sommartinget § 52. Herr Kyrkoherden ärevördige Suno Thelin sakgav drängen Lars Persson, för lägesmål med ogift qwinfolk Gunill Persdotter från Odensjö, vilket de bägge tillstå, varandes de eljest sins emellan förlikte, dy i anledning av Kongl. förordningen d 22 maj år 1694. Sakfäldes drängen Lars för lönskeläga pliktar 40 marker. Och kånan Gunnill Persdotter 20 marker. Samt bägge undergå kyrkoplikt. 1706 hösttinget. Sven Jonsson i Blekinge låter uppbjuda 12 skeppsland jord som han sig tillhandlat av Måns Erlandsson i Priseboda, nämli- gen 3 skeppsland för 6 daler, Merta Månsdotter i Odensjö 9 skeppsland 20 daler; Brev 20 maj 1706. 1706 hösttinget. Femtingsrotarna Bökö, Öxnalt, Bassarås, Priseboda och Ånäs, lät uppbjuda skatterätten av hemmanet Virkesnäs, som deras förrymde soldat [korpral] Zachris Elgman för 100 daler silvermynt av legomålet sig tillhandlat ifrån madam Maria von Innerfelt d 16 februari 1703; Och bemälte Elgmans hustru efter högvälborne H landshövdingen Gustaf Faltzbergs resolution den 7 oktober 1704 till rote- bönderna uppdragit. [Zachris hade dödat femtingssoldaten Per Björnsson då några soldater rastade i Skälhult Lidhult. Alla var berusade.] 1706 hösttinget § 102. Hit angiver fuller saköresfogden Gunne Elgman Ingeborg Håkansdotter i Löckna för lägersmål med boråsbon Sven Bielke, men som han nu ej tillstädes är; dy skall brev därom ifrån Tingsrätten till Magistraten i Borås avgå, och under den tid med dom i denna sak differera. 1706 hösttinget § 139. Blev åborna i Björkenäs förbud beviljat emot främmande och utbyars intrång uti skogarna Dyhult, Björkö och fur- uskogen. 1707 vinterting § 63. Kyrkoherden ärevördige H Anders Berggren [Annerstad] uppvisade i rätten en förlikningsskrift de dato d 20 februari 1707 av Tor Nilsson och [sonen] Knut Torsson i Hylte utgiven och underskriven angående åverkan av furuskog vid rustningsstammen och augments [tillöknings] hemmanen Skogaryd. 1707 hösttinget § 109. Odensjö 4 hemman, Vret 2, Röshult 1, Löckna 1, Loshult 1 och Hyltan ¼ beviljas vart helt hemman till pot- taskebränning formade bokar 10 st och proportionalitet till de mindre, jämväl efterlåtit jägeribetjänten och nämnden vid samma tillfälle undersöka huru mycket skogen till berörda hemman kan tåla årligen att svedja. 1707 hösttinget § 117. Förteckning över de hemman som 1707 inte betalt kronotionde och förklarats öde. För Odensjö socken är det Torarp Västegård till 3/8 öde. 1707 hösttinget § 118. Upplästes för rätten en syneransakning om ödehemmanet Torarp Västergård för tiden beskaffenhet, de dato 19 september 1707 av kronobefallningsmanen välbetrodde Hans Castenberg, länsman Johan Scheder tillika med nämndemännen Per Jonsson i Berghem och Jöns Olsson i Sickinge förrättat och underskriven, däruti förmäles att berörde hemman för dess ägors ringhets skull tre års frihet betarvar , och sedan för vanlig skatt svara. 1707 hösttinget § 122. Rustmästaren Johan Jonssons hustru Gunnel Eriksdotter från Lidhult, anförer sitt käromål emot Sven Jonsson i Blekinge för resterande lönings ränta pro år 1706, den hon i anledning av regementsskrivaren Björkmans skrivelse till åborn påstår åtnjuta till 8 daler 4 öre i silvermynt; Men såsom der hos hemmanet Blekinge [Odensjö socken] 2 mil ifrån bostället [Hedenstorp i Angelstad socken] beläget är, då ankommer käranden efter landskamreraren välb. Abraham Ljungfelts d. 5 oktober 1707 underskrivna uträkning, allenast 7 daler 9 öre 19 3/5 ? i silvermynt årl. att undfå. 1708 vårtinget § 17. Olof Persson i Löckna stämde drängen Anders Persson i Sunnerö Tannåker socken. Anders hade varit trolovad med Kerstin Olofsdotter och då "hon honom åtskilliga saker förärat" ville man ha ersättning för dessa. Målet avgjordes genom förlikning. 1708 vårtinget § 115. Kyrkoherden Suno Thelin stämmer företrädaren Johannes Austrenius arvingar, på grund av brist i kyrkoräkenska- perna. 1708 vårtinget § 116. Efter nämndemännen Per Jonsson i Berghem och Sten Svensson i Östentorps bevittning, får åborna Vrets skogelag, Prästgården 1 , Vret 2, Hyltan ¼, Röshult 1 och Löckna 1, tillstånd att till vart helt hemman årligen nedhugga ½ skäppeland [411,38 m2]. 1708 sommartinget. Sven Andersson lät uppbjuda för första gången de andelar han av Sven och Per Påvelsson köpt för vardera 26 daler i silvermynt, samt av svärfadern Nils [Påvelsson i Övra Röshult] fått i Loshult. 1708 sommartinget § 38. Länsman Johan Scheder stämt Måns Ring i Odensjö för det han en lösdrivare och tiggare på någon tid hyst och härbärgerat. Men Måns förklarade att han berörde person icke vidare än andra tiggare lämnat över natten hus och vila, och emedan intet bevis till övertygan frambringadas kan, för den skull bliver Måns från samma tillmäle befriad. 1708 sommartinget § 65. Uppbördsskrivaren Johan Runnevall hade låtit stämma saköresfogden Gunne Elgman utestående obligation på 6 á 7 daler silvermynt, vilka penningar käranden berättar sig efter svarandens begäran för dess svåger Per Broddesson i Torarp resterande kronoskatt... 1708 hösttinget § 82. Emedan regementsskrivare välbetrodde Petter Biörkman begärer ett attestatum publicum över kronohemmanets Torarp Västergårds i Odensjö socken att det för år 1704, så vida legat öde, att där av ingen kronotionde utgått, alltså blev efter föregången noga undersökning och av förfrågan av kronobetjänterna samt nämnden och närvarande allmoge som därom kunskap hava enhälligt intygat, det berörde hemman Torarp Västergård för samma år var alldeles öde, så att icke det ringaste ringaste där av ett sått brukat eller höstat, var medelst den årlig. kronotionde 4 1/8 sk har omöjl. kunnat utgå eller betalas. 1708 hösttinget § 83. Förteckning över de hemman som 1707 inte betalt kronotionde och förklarats öde. För Odensjö socken är det Torarp Västegård och Södra [Yttra] Röshult. 1709 vintertinget. Sven Andersson lät vid vårtinget i Sunnerbo 1709-02-08 uppbjuda åtskilliga skattejord delar i Loshult för tredje gången. 1709 sommartinget § 124. Änkan Kerstin Persdotter från Blomberg i Ödeststugu (F) socken för sin son soldaten Per Persson för Torarps vägnar stämt Sigrid Arvidsdotter i Torarp för 14 daler silvermynt resterande soldat legomål, som söker kunna bekomma, Sigrid såsom svarande ej tillstädes, och som vid undersökning det befanns ingen tillgång till betalning vara att tillgå utan någon skattejord, uti vilken käranden berättas före vigilerats [bevakats]. Det bliver nu så mycket av bemälte jord till kärandens säkerhet intecknat som emot 14 daler silvermynt fordran qvadrera kan. Troligen avled soldaten Per i slaget vid Helsingborg, eftersom han inte förekommer i rullan 1710. 1709 hösttinget § 81. Ryttmästaren Anders Leijonflycht kräver Hans för husröta och 4 års skatt à 12 daler silvermynt om året för hem- manet Loftsgård för vilket ryttmästaren söker njuta resution. Hans såsom svarande för rätten sig sisterade med tillstod att berörda hemman Loftsgården av legat öde och han det i 4 år bebott och brukat men under samma tid både ordinarie som 3ding och 5ting soldater lejt, men ingen byggnad därvid anlagt, och såsom Hans godvilligt utlovade att giva till H. ryttmästaren en ko därmed han och fann sig vara förnöjd då bliver svaranden från vidare kärandens tilltal i detta mål befriad.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-04-26

Ur Domboken för Sunnerbo härad 1705 - 1709.

Här visas några domar och uppbud vid tinget, som berör Odensjö. För att under- lätta läsning är avskriften inte bokstavstrogen, och ortsnamn är normerade. 1705 vintertinget 6 februari. Nämndemännen Per Joensson i Berghem och Sten Svensson i Östenstorp förordnas att syna det skadeliga Eke, som de befinna uti Röshults gärde säd och gräs förkväva, Has berörde nämndemän förordnas vid samma tillfälle att syna fälleskogen vid Blekinge och Torseryd, huru mycket där årli- gen kan tåla att svedjas, Inkommandes syne och nämndemännen med deras skrivelse berättelse däröver hos rätten vid nästa ting. 1705 vintertinget 7 februari. Presenterades i rätten, ett med vittnen verifierat köpebrev de dato den 11 febr 1703 av Carl Knutsson, Gudmund Nilsson, Gudmund Persson i Löckna och Jöns Larsson i Ryd utgivet och underskrivet, däruti de tillstå och bekänna sig av fri vilja och berått mod, hava till köp upplåtet och försålt till ärlig och beskedlig daneman Per Nilsson i Löckna 1/5 del skattejord där sammastädes för nöjaktig betalning 36 daler silvermynt, var på beviljades sköte. 1705 vintertinget 8 februari. Häradsgevaldigern Petter Hammar angiver för rätten åborna i Loshult för det de vilja förvägra sig en bro mellan Odensjö och Loshult, Gravabro kallat, att förfärdiga. Ansökandes gevalliaren att svarandena av rätten där till imponeras måtte. Däremot såsom fullmäktig framstälte sig skjutsrättaren Sven i Blekinge, som berättar, att åborna i Loshult för detta nytjat skogen söder vid samma bro till dess reparation, som nu av kyrkoherden i Odensjö dem betages. Dy blev att monitorial därom till herr kyrkoherden av rätten utfärdat. 1705 sommartinget 2 juni. Uppå regementsskrivarens välborne Petter Björkmans rekvisition blev ett attestatum publicum av rätten beviljat att Torarp Västergård pro år 1702 och 1703 varit öde. 1705 hösttinget 2 oktober. Nils Påvelsson i Vret köpt av H kyrkoherden ärevördige Suno Thelin ¼ skattejord i Övra Röshult för 100 daler silvermynt, brev d 9 april 1705 uppbjudes 1 gången. 1705 hösttinget 3 oktober. Jöns Hansson och Lars Bengtsson i Hult från Odensjö socken, vilka tillstå sig uti trångmål för deras nödvändiga tarv skull hava nederhuggit 2 st små bokar till drögåsar plikta allenast för att träd 12 daler silvermynt avseende till åbornas fattigdom och trädens ringhet, helst de där till ingen egennyttighet utan gårdsbrukets oundgängligen förnödenhet brukat. 1705 hösttinget 3 oktober. Uppå Måns Erlandssons i Singeshult emot Jöns [Andersson] i Björkön anförde klagan för det han d 6 juni 1703 utan lov och emot tingsrättens förbud inlagt sig med små kreatur uti tjärandens äng dem att beta, dömde rätten det Jöns i Björkön såsom den däremot förbud sig försett plikta 40 maker. 1705 hösttinget 3 oktober. Nils Påvelsson i Vret emot soldathustrun Botil Gud- mundsdotter från Röshult för de besvär, angående det hon motvilligt sätt icke vill inrymma käranden uti de hus som han av H kyrkoherden i Odensjö sig tillhandlat, och hennes man samt hon försålt, blev resolverat [beslutat] och dömt, det bör ber- örde Botil utan vidare motsägelse samma bolek [bostad] avvika och käranden däruti inrymma göra. 1706 vintertinget § 48. Framvisades i rätten ett med vittne verifierat köpebrev av hustru Gunnela Gunnarsdotter utgivet av dat d 26 jan 1704, däruti hon tillstår sig hava av fri vilja och berått mod upplåtit och försålt sin skattejord av fjärdingshem- manet Åsen i Odensjö sn till ärlig och beskedlig daneman Lars Andersson emot nöjaktig contenterad betalning 70 daler silvermynt samt i ett låvsgåva en ko, varpå sköte beviljat blev. [Vid första uppbudet 1704 års vinterting är köpesumman 75 daler i silvermynt]. 1706 vintertinget § 97. Per Svensson i Torarp förebringar rätten huru såsom han i dessa dagar fått kunskap att hans son Lars Persson med lägesmål sig försyndat, och som han för denna gärningen icke instämd är, de förpliktas han tillika med dess kona vid nästa ting komma tillstädes. 1706 sommartinget § 22. Nämbdemann Per Swenson i Urshult har fuller såßom fullmächtig på Knut Jönßons från berget och Unnaryd Sn arfwingars wägnar låtit instämma Anders Larßon i Börcköen för en Skuldfordran af 15 daler. Smt, som fad- ren Knut i Lifztyden berättas hafwa utlånt; men såsom Swaranden deremot med hand å book edel.n betygade, at han genom Sågskierande Tijo dlr Smt betalt, sampt de öfrige Fem dlr richtigt Contenterat, at han icke det ringaste utj denne kärandens praetension skyldig är; altså dömbde Rätten det bör Anders Larßon i börcköen ifrån widare tiltahl i detta måhl kiäranes le. 1706 sommartinget § 30. Nils, Sven Per och Johan Jönssöner uti Boalt barnefödde tilltalar Erland Nilsson i Saxnäs, Nils Jönsson i Stråhult och Erich Jonsson i Boalt för det de icke fullgjort Sunnerbo härads in Juli år 1705 utfallne tingsdom angående arv efter sal Jöns i Boalt, för vilket kärandena påstå niuta Satisfaction; Och emedan ting- srätten sedermera d 4 okt 1705 uti denna sak definitive resolverat och dömt, dy kan den samma icke här in loco antagas. 1706 sommartinget § 52. Herr Kyrkoherden ärevördige Suno Thelin sakgav drän- gen Lars Persson, för lägesmål med ogift qwinfolk Gunill Persdotter från Odensjö, vilket de bägge tillstå, varandes de eljest sins emellan förlikte, dy i anledning av Kongl. förordningen d 22 maj år 1694. Sakfäldes drängen Lars för lönskeläga pliktar 40 marker. Och kånan Gunnill Persdotter 20 marker. Samt bägge undergå kyrkoplikt. 1706 hösttinget. Sven Jonsson i Blekinge låter uppbjuda 12 skeppsland jord som han sig tillhandlat av Måns Erlandsson i Priseboda, nämligen 3 skeppsland för 6 daler, Merta Månsdotter i Odensjö 9 skeppsland 20 daler; Brev 20 maj 1706. 1706 hösttinget. Femtingsrotarna Bökö, Öxnalt, Bassarås, Priseboda och Ånäs, lät uppbjuda skatterätten av hemmanet Virkesnäs, som deras förrymde soldat [kor- pral] Zachris Elgman för 100 daler silvermynt av legomålet sig tillhandlat ifrån madam Maria von Innerfelt d 16 februari 1703; Och bemälte Elgmans hustru efter högvälborne H landshövdingen Gustaf Faltzbergs resolution den 7 oktober 1704 till rotebönderna uppdragit. [Zachris hade dödat femtingssoldaten Per Björnsson då några soldater rastade i Skälhult Lidhult. Alla var berusade.] 1706 hösttinget § 102. Hit angiver fuller saköresfogden Gunne Elgman Ingeborg Håkansdotter i Löckna för lägersmål med boråsbon Sven Bielke, men som han nu ej tillstädes är; dy skall brev därom ifrån Tingsrätten till Magistraten i Borås avgå, och under den tid med dom i denna sak differera. 1706 hösttinget § 139. Blev åborna i Björkenäs förbud beviljat emot främmande och utbyars intrång uti skogarna Dyhult, Björkö och furuskogen. 1707 vinterting § 63. Kyrkoherden ärevördige H Anders Berggren [Annerstad] uppvisade i rätten en förlikningsskrift de dato d 20 februari 1707 av Tor Nilsson och [sonen] Knut Torsson i Hylte utgiven och underskriven angående åverkan av fur- uskog vid rustningsstammen och augments [tillöknings] hemmanen Skogaryd. 1707 hösttinget § 109. Odensjö 4 hemman, Vret 2, Röshult 1, Löckna 1, Loshult 1 och Hyltan ¼ beviljas vart helt hemman till pottaskebränning formade bokar 10 st och proportionalitet till de mindre, jämväl efterlåtit jägeribetjänten och nämnden vid samma tillfälle undersöka huru mycket skogen till berörda hemman kan tåla årli- gen att svedja. 1707 hösttinget § 117. Förteckning över de hemman som 1707 inte betalt krono- tionde och förklarats öde. För Odensjö socken är det Torarp Västegårdtill 3/8 öde. 1707 hösttinget § 118. Upplästes för rätten en syneransakning om ödehemmanet Torarp Västergård för tiden beskaffenhet, de dato 19 september 1707 av kronobe- fallningsmanen välbetrodde Hans Castenberg, länsman Johan Scheder tillika med nämndemännen Per Jonsson i Berghem och Jöns Olsson i Sickinge förrättat och underskriven, däruti förmäles att berörde hemman för dess ägors ringhets skull tre års frihet betarvar , och sedan för vanlig skatt svara. 1707 hösttinget § 122. Rustmästaren Johan Jonssons hustru Gunnel Eriksdotter från Lidhult, anförer sitt käromål emot Sven Jonsson i Blekinge för resterande lön- ings ränta pro år 1706, den hon i anledning av regementsskrivaren Björkmans skrivelse till åborn påstår åtnjuta till 8 daler 4 öre i silvermynt; Men såsom der hos hemmanet Blekinge [Odensjö socken] 2 mil ifrån bostället [Hedenstorp i Angelstad socken] beläget är, då ankommer käranden efter landskamreraren välb. Abraham Ljungfelts d. 5 oktober 1707 underskrivna uträkning, allenast 7 daler 9 öre 19 3/5 ? i silvermynt årl. att undfå. 1708 vårtinget § 17. Olof Persson i Löckna stämde drängen Anders Persson i Sun- nerö Tannåker socken. Anders hade varit trolovad med Kerstin Olofsdotter och då "hon honom åtskilliga saker förärat" ville man ha ersättning för dessa. Målet avg- jordes genom förlikning. 1708 vårtinget § 115. Kyrkoherden Suno Thelin stämmer företrädaren Johannes Austrenius arvingar, på grund av brist i kyrkoräkenskaperna. 1708 vårtinget § 116. Efter nämndemännen Per Jonsson i Berghem och Sten Svens- son i Östentorps bevittning, får åborna Vrets skogelag, Prästgården 1 , Vret 2, Hyltan ¼, Röshult 1 och Löckna 1, tillstånd att till vart helt hemman årligen nedhugga ½ skäppeland [411,38 m2]. 1708 sommartinget. Sven Andersson lät uppbjuda för första gången de andelar han av Sven och Per Påvelsson köpt för vardera 26 daler i silvermynt, samt av svär- fadern Nils [Påvelsson i Övra Röshult] fått i Loshult. 1708 sommartinget § 38. Länsman Johan Scheder stämt Måns Ring i Odensjö för det han en lösdrivare och tiggare på någon tid hyst och härbärgerat. Men Måns förklarade att han berörde person icke vidare än andra tiggare lämnat över natten hus och vila, och emedan intet bevis till övertygan frambringadas kan, för den skull bliver Måns från samma tillmäle befriad. 1708 sommartinget § 65. Uppbördsskrivaren Johan Runnevall hade låtit stämma saköresfogden Gunne Elgman utestående obligation på 6 á 7 daler silvermynt, vilka penningar käranden berättar sig efter svarandens begäran för dess svåger Per Broddesson i Torarp resterande kronoskatt... 1708 hösttinget § 82. Emedan regementsskrivare välbetrodde Petter Biörkman begärer ett attestatum publicum över kronohemmanets Torarp Västergårds i Odensjö socken att det för år 1704, så vida legat öde, att där av ingen kronotionde utgått, alltså blev efter föregången noga undersökning och av förfrågan av kronobetjänterna samt nämnden och närvarande allmoge som därom kunskap hava enhälligt intygat, det berörde hemman Torarp Västergård för samma år var alldeles öde, så att icke det ringaste ringaste där av ett sått brukat eller höstat, var medelst den årlig. kronotionde 4 1/8 sk har omöjl. kunnat utgå eller betalas. 1708 hösttinget § 83. Förteckning över de hemman som 1707 inte betalt krono- tionde och förklarats öde. För Odensjö socken är det Torarp Västegård och Södra [Yttra] Röshult. 1709 vintertinget. Sven Andersson lät vid vårtinget i Sunnerbo 1709-02-08 uppb- juda åtskilliga skattejord delar i Loshult för tredje gången. 1709 sommartinget § 124. Änkan Kerstin Persdotter från Blomberg i Ödeststugu (F) socken för sin son soldaten Per Persson för Torarps vägnar stämt Sigrid Arvidsdot- ter i Torarp för 14 daler silvermynt resterande soldat legomål, som söker kunna bekomma, Sigrid såsom svarande ej tillstädes, och som vid undersökning det befanns ingen tillgång till betalning vara att tillgå utan någon skattejord, uti vilken käranden berättas före vigilerats [bevakats]. Det bliver nu så mycket av bemälte jord till kärandens säkerhet intecknat som emot 14 daler silvermynt fordran qvadrera kan. Troligen avled soldaten Per i slaget vid Helsingborg, eftersom han inte förekommer i rullan 1710. 1709 hösttinget § 81. Ryttmästaren Anders Leijonflycht kräver Hans för husröta och 4 års skatt à 12 daler silvermynt om året för hemmanet Loftsgård för vilket ryttmästaren söker njuta resution. Hans såsom svarande för rätten sig sisterade med tillstod att berörda hemman Loftsgården av legat öde och han det i 4 år bebott och brukat men under samma tid både ordinarie som 3ding och 5ting soldater lejt, men ingen byggnad därvid anlagt, och såsom Hans godvilligt utlovade att giva till H. ryttmästaren en ko därmed han och fann sig vara förnöjd då bliver svaranden från vidare kärandens tilltal i detta mål befriad.