Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-04-18

Järnframställning

1 vid Ånäs och 2 vid Lövnäs i Loshult
Järnframställning ur sjömalm, myrmalm och rödjord har förekommit under tusentals år. Runt sjöarna Unnen och Bolmen finns därför ett antal gamla slagghögar, som visar att verksamheten varit ganska omfattande. I södra delen av Unnen finns slagghögar vid Ånäs och Lövnäs i Loshult. För att reglera verksamheten och beskattningen har det funnits gruvstadgor ända från medeltiden. År 1855 trädde en ny stadga i kraft som ersatte den tidigare från 1757. Förändringen innebar att kronan helt avstod från sin jordägarandel från kronojord medan den på sådan kronojord som var upplåten med ständig beskattningsrätt skulle tillkomma den som arrenderade eller bebodde och brukade jordegendomen. Eftersom kronan förlorade stora inkomster så infördes en ny stadga 1899 där kronan återtog rätten. Av nedanstående tillståndsbevis kan vi se att det var Åminne Bruks AB som ansökte om tillstånd till gruvdrift vid sjön Unnen. Bruket var vid den tiden beläget vid Källundasjön i Kärda socken. Bruket kunde inte använda malmen från Källundasjön eftersom den hade för dålig kvalité, utan hämtade malm från Vidöstern, Bolmen och Unnen. Masugnen flyttades 1900 till Åminne station vid Skåne - Smålands järnväg invid stranden av Vidöstern vilket kallades nya Åminne.
Källor: Lantmäterihandlingar. Sture Andreasson (son till Franse). Lars Morins D-uppsats Luleå tekniska universitet 2009. Åminne bruk i Nordisk Familjebok 1922.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson

Järnframställning

1 vid Ånäs och 2 vid Lövnäs i Loshult
Järnframställning ur sjömalm, myrmalm och rödjord har förekommit under tusentals år. Runt sjöarna Unnen och Bolmen finns därför ett antal gamla slagghögar, som visar att verksamheten varit ganska omfattande. I södra delen av Unnen finns slagghögar vid Ånäs och Lövnäs i Loshult. För att reglera verksamheten och beskattningen har det funnits gruvstadgor ända från medeltiden. År 1855 trädde en ny stadga i kraft som ersatte den tidigare från 1757. Förändringen innebar att kronan helt avstod från sin jordägarandel från kronojord medan den på sådan kronojord som var upplåten med ständig beskattningsrätt skulle tillkomma den som arrenderade eller bebodde och brukade jordegendomen. Eftersom kronan förlorade stora inkomster så infördes en ny stadga 1899 där kronan återtog rätten. Av nedanstående tillståndsbevis kan vi se att det var Åminne Bruks AB som ansökte om tillstånd till gruvdrift vid sjön Unnen. Bruket var vid den tiden beläget vid Källundasjön i Kärda socken. Bruket kunde inte använda malmen från Källundasjön eftersom den hade för dålig kvalité, utan hämtade malm från Vidöstern, Bolmen och Unnen. Masugnen flyttades 1900 till Åminne station vid Skåne - Smålands järnväg invid stranden av Vidöstern vilket kallades nya Åminne.
Källor: Lantmäterihandlingar. Sture Andreasson (son till Franse). Lars Morins D-uppsats Luleå tekniska universitet 2009. Åminne bruk i Nordisk Familjebok 1922.
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022- 04-18