Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-04-19

Röshult Övra

Laga skifte i Övra Röshult 1833-34.

Vid storskiftet i Odensjö 1818 hade all utmarken i Odensjö skogelag fördelats mellan byarna. År 1827 hade myndigheterna beslutat att en fortsättning på tidigare jordreformer storskifte och enskifte skulle utföras och kallas laga skifte. För att skifte skulle utföras, krävdes bara att en jordägare i byn begärde skifte. Det kunde ibland bli stora stridigheter mellan byborna eftersom skiftet medförde kostnader för den enskilde bonden även om staten lämnade bidrag till genomförandet. I något enstaka fall, var motsättningarna så stora att den som begärde skiftet miste livet. Det hände i Fyrunga by i Västergötland. Denna tragiska historia har skildrats av Sveriges Radio i programmet Släktband (länken hämtar en ljudfil till din dator. Se i nederkanten av din webbläsare och klicka på den för att lyssna). I Övra Röshult undertecknade Caris Persson som var ägare av en av gårdarna men saknade skog ansökan. Den är daterad den 1augusti 1832.
Redan den 20 maj 1833 infann sig lantmätare J Lindqvist för att påbörja förrättningen. Som gode män var klockaren J Nylander och Anders Johansson i Vret blivit kallade. Dessa hade tidigare avlagt ”Gode mans eden” vid häradsrätten och var dessutom ojäviga. Den enda tidigare karta som fanns att tillgå var Storskifteskartan från 1818. Den hade efter besiktning av lantmätare Lindqvist år 1829 blivit fast- ställd av Ägodelningsrätten som Laga skifte. Över inägorna fanns ingen karta att tillgå. Markägare var: Caris Persson ¼ mantal Sven Hindricsson ¼ mantal. Nils Persson ¼ mantal. Lars Magnusson ¼ mantal. Enligt § 8 hade jordägarna bestämt att Tjärbacken nr 163 på kartan skulle alla jordägarna ha rättighet till, samt kvarnfallet i bäcken vid Klöverhultet nr 133, om man i framtiden skulle göra ett vattenverk i bäcken. I § 12 beskriver man husens beskaffenhet: Sven Hindricssons hus mangården med lågstuga med 2ne loft jämte en undantagsstuga på särskild plan och i någorlunda gott skick. Hade även 2ne ladugårdar och ett Gethus i försvarligt skick. Mangården består av furutimmer med 2ne skorstenar samt nävertak med bräder ovanpå. Ladugården av furutimmer försedd med halmtak. Några färre fruktträdplanteringar finns vid husen. Nils Perssons mangårdshus likväl med låga överrum, en skorsten. Byggnaden är uppförd av furutimmer samt nävertak med bräder ovanpå och var i någorlunda gott stånd. Ladugård och Gethus till samma lott uppförd av furutimmer och försedd med halmtak i någorlunda gott skick. Fruktträd- splanteringar finns även kring husen. Mangårdshuset var 22½ aln långt [ca 13,5 m] 10 aln brett [ca 6 m] 6½ aln [ca 3,9 m] högt utom gavlarna. Skorsten med 3ne rökhål. Fördelad uti stuga med 2ne framkamrar samt kök och förstuga på nedre bottnen och på övre 1 gavelrum med 2ne loft. Alla rummen avdelade med timmerväg- gar men oklädda och omålade. Ladugården av furutimmer 34½ aln lång [ca 20,7 m] 9½ aln bred [ca 5,7 m] 5 aln [ca 3 m] hög till gaveln. Lada, sädeslada och loge uppfört med stolpar, men fähuset med knutar. Kostnaden för att flytta Nils gård och grävning av ny brunn beräknades till 249 Riksdaler banco. Lars Magnussons mangårdshus bestående av byggnad med en skorsten, uppförd av furutimmer, i någorlunda gott stånd. Försedd med nävertak med bräder ovanpå. Ladugården till samma lott, även som Gethus i försvarligt skick. Några fruktträdsplanteringar finns även kring husen. Caris Perssons mangårdshus bestående av en lågstuga och loft uppförd av furutimmer, med en skorsten. Försedd med nävertak med bräder på. Husen i försvarligt skick men små och inskränkta. En bod finns även till samma lott men förfallen. Ladugården och Gethus uppförd av furutimmer med halmtak samt ett svinhus i försvarligt skick. Några mindre trädgårdsplanteringar finns även omkring husen. Manbyggnaden var 24½ aln lång [ca 14,7 m] 10½ aln bred [ca 6,3 m] stugan 3 alnar hög [ca 1,8 m] och loftet 6 alnar [ca 3,6 m]. Ladugården av furutimmer i gott stånd 37 alnar lång [ca 22,2 m] 9¼ alnar bred [ca 5,5 m] och 5 alnar hög [ca 3 m]. Kostnaden för att flytta Caris gård beräknades till 213 Riksdaler 40 skilling banco. I § 14 beslutades att den mark som finns öster om Rös mosse med undantag av ett område i söder och skogen skulle höra till soldattorpet. Enligt § 15 hade Caris Persson på utägorna uppodlat Arvidstorp. Nils Persson hade uppodlat en del av Klövertorpet. De hade även tillsammans uppodlat nr 199 och 200 på kartan. Lars Magnusson hade även uppodlat en torplägenhet Nr 117 och 118 [Svenshult]. Eftersom alla gårdar låg väldigt tätt i byn så beslutades i § 16 att Nils Persson och Caris Persson vars gårdar låg mellan Sven Hindricssons och Lars Magnussons gårdar skulle flyttas. Lantmätaren och gode männen föreslog att västra norra lotten skulle kunna ha sin gård vid figuren 147 och Östra lotten vid figuren 102. Alla var nöjda med förslaget utom Nils Persson. Caris Persson förklarade att Nils fick välja vilken lott han ville ha men han vägrade att antaga någon av dem. Han kunde tänka sig att genom lottning kunna välja någon av de fyra lägena. Detta förslag godkändes inte av Sven och Lars eftersom kostnaderna skulle öka för husflyttningen och de uppodlingar som Caris och Nils hade gjort, som nu hamnade på deras lotter. Nils Persson godkände aldrig något av delningsförslagen under själva förrättningen, utan har troligen överklagat till häradets Ägodelningsrätt men inte fått bifall. Den slutliga delningen blev följande: Littera A eller 1:2 till Nils Persson och husen flyttades till planerna 11 och 102. Littera B eller 1:3 till Sven Hindricsson. Littera C eller 1:4 till Lars Magnusson. Littera D eller 1:5 till Caris Persson och husen flyttades till planerna 59 och 187. Littera E till Soldattorpet. Vill du läsa om soldattorpet klicka här. Om du har Google Earth installerad på din dator får du en mycket god överblick över skiftet genom att klicka på denna länk och hämta Roeshult Oevra.kmz (19,4 Mb) fil som då laddas ner till din enhet så att du kan öppna den (Skapad 2021-01-10). Filen innehåller karta från laga skifte 1834. Vill du installer Google Earth kostnadsfritt klickar du här för att gå till deras hemsida. Källor: Lantmäterihandlingar. Kyrkböcker.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson

Röshult Övra

Gårdens tidiga historia.

Gården har ömsom kallats Röshult yttra eller södra. År 1586 donerades gården till Erik XIV oäkta dotter Virginia Eriksdotter. Efter hennes död redovisades gården som landbohemman under hennes barn till- höriga säteriet Björkenäs vid sjön Bolmen. Från år 1645 uppfördes den under hennes svärson Per Joensson Gyllensvärd, till 1667 då dotterdotterns man Johan Carl Rosenschants erhöll säteriprivilegier på hemmanet. Han sålde det 1672 enligt domboken till Olof Rosenstierna. Han innehade ett 50 tal köpegods i trak- ten av vilka skattehemmanen Ånäs, Moanäs, och Loshult 1672 och Stengårdsnäs 1672-1678 åtnjöt rå och rörsfrihet under säteriet. Säterifriheten indrogs 1679, och köpegodsen reducerades med 1683 års ränta. Från 1690-talet redovisades gården under Maria van Innevelt till Torsaberga, som då tillhörde Lidhults socken. Hennes svärson löjtnanten Peter Kempe bodde i Röshult till sin död 1707.

Laga skifte i Övra Röshult 1833-34.

Vid storskiftet i Odensjö 1818 hade all utmarken i Odensjö skogelag fördelats mellan byarna. År 1827 hade myndigheterna beslutat att en fortsättning på tid- igare jordreformer storskifte och enskifte skulle utföras och kallas laga skifte. För att skifte skulle utföras, krävdes bara att en jordägare i byn begärde skifte. Det kunde ibland bli stora stridigheter mellan byborna eftersom skiftet med- förde kostnader för den enskilde bonden även om staten lämnade bidrag till genomförandet. I något enstaka fall, var motsättningarna så stora att den som begärde skiftet miste livet. Det hände i Fyrunga by i Västergötland. Denna tragiska historia har skildrats av Sveriges Radio i programmet Släktband (länken hämtar en ljudfil till din dator. Se i nederkanten av din webbläsare och klicka på den för att lyssna). I Övra Röshult undertecknade Caris Persson, som var ägare av en av gårdarna men saknade skog ansökan. Den är daterad den 1augusti 1832.
Redan den 20 maj 1833 infann sig lantmätare J Lindqvist för att påbörja för- rättningen. Som gode män var klockaren J Nylander och Anders Johansson i Vret blivit kal- lade. Dessa hade tidigare avlagt ”Gode mans eden” vid häradsrätten och var dessutom ojäviga. Den enda tidigare karta som fanns att tillgå var Storskifteskartan från 1818. Den hade efter besiktning av lantmätare Lindqvist år 1829 blivit fastställd av Ägodel- ningsrätten som Laga skifte. Över inägorna fanns ingen karta att tillgå. Markägare var: Caris Persson ¼ mantal Sven Hindricsson ¼ mantal. Nils Persson ¼ mantal. Lars Magnusson ¼ mantal. Enligt § 8 hade jordägarna bestämt att Tjärbacken nr 163 på kartan skulle alla jordägarna ha rättighet till, samt kvarnfallet i bäcken vid Klöverhultet nr 133, om man i framtiden skulle göra ett vattenverk i bäcken. I § 12 beskriver man husens beskaffenhet: Sven Hindricssons hus mangården med lågstuga med 2ne loft jämte en undantagsstuga på särskild plan och i någorlunda gott skick. Hade även 2ne ladugårdar och ett Gethus i försvarligt skick. Mangården består av furutimmer med 2ne skorstenar samt nävertak med bräder ovanpå. Ladugården av furutim- mer försedd med halmtak. Några färre fruktträdplanteringar finns vid husen. Nils Perssons mangårdshus likväl med låga överrum, en skorsten. Byggnaden är uppförd av furutimmer samt nävertak med bräder ovanpå och var i någorlunda gott stånd. Ladugård och Gethus till samma lott uppförd av furutimmer och försedd med halmtak i någorlunda gott skick. Fruktträdsplanteringar finns även kring husen. Mangårdshuset var 22½ aln långt [ca 13,5 m] 10 aln brett [ca 6 m] 6½ aln [ca 3,9 m] högt utom gavlarna. Skorsten med 3ne rökhål. Fördelad uti stuga med 2ne framkamrar samt kök och förstuga på nedre bottnen och på övre 1 gavelrum med 2ne loft. Alla rummen avdelade med timmerväggar men oklädda och omålade. Ladugården av furutimmer 34½ aln lång [ca 20,7 m] 9½ aln bred [ca 5,7 m] 5 aln [ca 3 m] hög till gaveln. Lada, sädeslada och loge uppfört med stolpar, men fähu- set med knutar. Kostnaden för att flytta Nils gård och grävning av ny brunn beräknades till 249 Riksdaler banco. Lars Magnussons mangårdshus bestående av byggnad med en skorsten, uppförd av furutimmer, i någorlunda gott stånd. Försedd med nävertak med bräder ovanpå. Ladugården till samma lott, även som Gethus i försvarligt skick. Några fruktträdsplanteringar finns även kring husen. Caris Perssons mangårdshus bestående av en lågstuga och loft uppförd av furu- timmer, med en skorsten. Försedd med nävertak med bräder på. Husen i försvarligt skick men små och inskränkta. En bod finns även till samma lott men förfallen. Ladugården och Gethus uppförd av furutimmer med halmtak samt ett svinhus i försvarligt skick. Några mindre trädgårdsplanteringar finns även omkring husen. Manbyggnaden var 24½ aln lång [ca 14,7 m] 10½ aln bred [ca 6,3 m] stugan 3 alnar hög [ca 1,8 m] och loftet 6 alnar [ca 3,6 m]. Ladugården av furutimmer i gott stånd 37 alnar lång [ca 22,2 m] 9¼ alnar bred [ca 5,5 m] och 5 alnar hög [ca 3 m]. Kostnaden för att flytta Caris gård beräknades till 213 Riksdaler 40 skilling banco. I § 14 beslutades att den mark som finns öster om Rös mosse med undantag av ett område i söder och skogen skulle höra till soldattorpet. Enligt § 15 hade Caris Persson på utägorna uppodlat Arvidstorp. Nils Persson hade uppodlat en del av Klövertorpet. De hade även tillsammans uppodlat nr 199 och 200 på kartan. Lars Magnusson hade även uppodlat en torplägenhet Nr 117 och 118 [Svenshult]. Eftersom alla gårdar låg väldigt tätt i byn så beslutades i § 16 att Nils Persson och Caris Persson vars gårdar låg mellan Sven Hindricssons och Lars Magnussons gårdar skulle flyttas. Lantmätaren och gode männen föreslog att västra norra lotten skulle kunna ha sin gård vid figuren 147 och Östra lotten vid figuren 102. Alla var nöjda med förslaget utom Nils Persson. Caris Persson förklarade att Nils fick välja vilken lott han ville ha men han vägrade att antaga någon av dem. Han kunde tänka sig att genom lottning kunna välja någon av de fyra lägena. Detta förslag godkändes inte av Sven och Lars eftersom kostnaderna skulle öka för husflyttningen och de uppodlingar som Caris och Nils hade gjort, som nu hamnade på deras lotter. Nils Persson godkände aldrig något av delningsförslagen under själva förrättnin- gen, utan har troligen överklagat till häradets Ägodelningsrätt men inte fått bifall. Den slutliga delningen blev följande: Littera A eller 1:2 till Nils Persson och husen flyttades till planerna 11 och 102. Littera B eller 1:3 till Sven Hindricsson. Littera C eller 1:4 till Lars Magnusson. Littera D eller 1:5 till Caris Persson och husen flyttades till planerna 59 och 187. Littera E till Soldattorpet. Vill du läsa om soldattorpet klicka här. Om du har Google Earth installerad på din dator får du en mycket god överblick över skiftet genom att klicka på denna länk och hämta Roeshult Oevra.kmz (19,4 Mb) fil som då laddas ner till din enhet så att du kan öppna den (Skapad 2021-01- 10). Filen innehåller karta från laga skifte 1834. Vill du installer Google Earth kostnadsfritt klickar du här för att gå till deras hem- sida. Källor: Lantmäterihandlingar. Kyrkböcker.
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-01-10