Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2020-04-19

Laga skifte i Vret Västergård 1857

Vid storskiftet i Odensjö 1818 hade all utmarken i Odensjö skogelag fördelats mellan byarna. År 1827 hade myndigheterna beslutat att en fortsättning på tidigare jordreformer storskifte och enskifte skulle utföras och kallas laga skifte. För att skifte skulle utföras, krävdes bara att en jordägare i byn begärde skifte. Det kunde ibland bli stora stridigheter mellan byborna eftersom skiftet medförde kostnader för den enskilde bonden även om staten lämnade bidrag till genomförandet. I något enstaka fall, var motsättningarna så stora att den som begärde skiftet miste livet. Det hände i Fyrunga by i Västergötland. Denna tragiska historia har skildrats av Sveriges Radio i programmet Släktband (länken hämtar en ljudfil till din dator. Se i nederkanten av din webbläsare och klicka på den för att lyssna). Enligt utdrag av 1853 års mantals och skattskrivningslängd för Odensjö socken fanns följande jordägare i Vret Västergård 3/4 mantal skatte [förmedlat mantal]. 1/16 Anders Johannesson 1/4 Anders Eriksson 1/4 Johannes Göransson 3/16 Sven Carlsson Ägarförhållandena ändrades nu snabbt både före ansökan om skifte tills skiftet inleds. Även under skiftets gång byter jorden ägare, vilket framgår av text och bilder.
29 juli 1854 ansöker tre av markägarna om laga skifte.
Redan den 3 april 1855 infann sig kommissionslantmätaren A E Modée, och de berörda sockenborna var kallade genom kungörelse som blivit uppläst i Odensjö kyrka 18 mars 1855. Jordägare var vid skiftets inledning: Jöns Mattsson som var ägare av 1/16 förmedlat mantal. Anders Ericsson 1/4 " Johannes Göransson 1/4 " Elias Mattsson 3/16 " 2:2 Vid laga skiftets inledning 1855 var Elias Matsson ägare av 3/16 förmedlat mantal, som han tydligen köpt av Sven Carlsson som detta år flyttade till Stavsjö Södergård i Angelstad socken. När skiftet fortsatte 19 juli 1856 hade Elias sålt 1/16 mantal till Mattis Carlsson och var därmed ägare av 1/8 förmedlat mantal som efter skiftet fick beteckningen littera A med rätt att bo kvar på ursprungliga platsen efter skiftet. Enligt husbesiktningsinstrumentet vid skiftet fanns följande hus: Mangården 23 alnar lång 9¼ bred och 7 hög; täckt med näver torv och bräder; inredd till förstuga, stuga, kök, och 2ne kamrar på undra, samt 2 kamrar och vind på övra bottnen, en mur med 3 eldstäder och bakugn, 16 fönster, brädfodrad, Nybyggd. Ladugården 30½ alnar lång 9½ bred och 4 hög, täckt med halm, indelad uti stall och fähus av timmer samt loge hö och sädeslador av stolpar och skiften; i gott stånd. Redskapshus innehållande vagn och vedskjul av stolpar och bräder 12½ alnar långt 9¼ brett och 3¼ högt i medelmåttigt stånd. Källare och brunn murade av sten. Elias och hans familj emigrerar till Amerika 1870. Han hade då sålt gården till prostinnan Charlotta Rydeman, som 1869 blivit änka. Redan i december 1870 avlider hon och dödsboet blir ägare. De lät soldaten nr 81 Sven Andersson Björk vara arrendator en kort tid, och säljer därefter gården till Peter Jonasson som flyttde till Vret 1872. Han gifter sig 1879 med Albertina Mårtensdotter och de fick 8 barn här på gården. Vid arvskifte 1909 övertar dottern Jenny och hennes blivande man Oskar Nilsson gården. Den 2 september 1918 blir Karl Johansson och hans hustru Alma ägare av Enudden (1/256 mantal) enligt köpebrev. 2:3 Vid laga skifte var beteckningen littera B med Nils Matsson som ägare, vilken fick bo kvar på ursprungliga platsen efter skiftet. Fastighetens storlek var ¼ förmedlat mantal. Nils hade 1855 gift sig med Anna Katarina Johannesdotter och de hade övertagit hennes föräldragård efter hennes far Johannes Göransson, under pågående skifte. Enligt husbesiktningsinstrumentet vid skiftet fanns följande hus: Mangården 22¼ alnar lång 10¼ bred och 7 hög; täckt med näver torv och bräder; inredd till förstuga, stuga, kök, och 2ne kamrar på nedre bottnen, samt 2ne rum och vind å övra. 2ne murar med 5 eldstäder och bakugn, 16 fönsterlufter, brädfodrad, Nybyggd. Ladugården 31¾ alnar lång 10½ bred 4 hög, täckt med halm; indelad med fähus till loge hö och sädeslador. Fähuset av timmer det övriga av stolpar och skiften, i gott stånd. Redskapshus av stolpar och bräder 12 alnar långt 7 alnar brett och 3¼ högt; täckt med bräder; innehåller vedbod jämte redskapshus. Källare och brunn murade av sten. Sonen Karl Alfred Nilsson och hans hustru Matilda övertog gården efter föräldrarna. Av de nio barnen, var det Gustav Ingjald som övertog föräldragården 1936. 2:4 Vid laga skifte var beteckningen littera C med Gudmund Andersson som ägare och fick bo kvar på ursprungliga platsen efter skiftet. Han hade övertagit föräldragården under pågående skifte efter fadern Anders Eriksson. Fastighetens storlek var ¼ förmedlat mantal. Enligt husbesiktningsinstrumentet vid skiftet fanns följande hus: Mangården 22 alnar lång 10 bred och 7 hög; täckt med näver torv och bräder, inredd till stuga, förstuga, kök, och 2ne kamrar på nedre bottnen, samt vind och 2ne kamrar på övra; 2ne murar med 4 eldstader och bakugn, 15 fönster, nybyggd. Undantagshuset 12¾ alnar långt 9 brett 2 högt, täckt med näver torv och bräder, inredd till stuga, förstuga och kök, en mur med 2ne eldstäder och bakugn 3ne fönster i mindre gott stånd. Ladugården 43½ alnar lång 10 bred och 4 hög, täckt med halm inredd till fä och fårhus, stall, loge hö och sädeslador samt vagnbod, till en del uppförd av timmer och en del av stolpar och skiften, i gott stånd. Reskapshus 13 alnar långt 6¼ brett och 4 högt, täckt med bräder inrett till, vedskjul, vagnbod och redskapsbod, i gott stånd. Badstuga gemensam till hela gården. 2:5 Vid laga skifte var beteckningen littera D med Mattes Carlsson som ägare vilken blev skyldig att flytta till ny plats den så kallade Borgen efter skiftet. Fastighetens storlek var 1/16 förmedlat mantal. Enligt husbesiktningsinstrumentet vid skiftet fanns följande hus: Mangården 20½ alnar lång 9 bred och 3 hög; täckt med näver torv och bräder till hälften, och till hälften endast med bräder, inredd till stuga, förstuga, och 2ne kamrar, en mur med en eldstad och bakugn, 4 fönsterlufter, i medelmåttigt stånd. Ladugården 28¼ alnar lång 10 bred 3½ hög, täckt på norra sidan med halm och bräder och på södra sidan med halm; inredd till får och fähus av timmer, loge hö och sädeslador samt väggpart? av stolpar och skiften, i medelmåttigt stånd. Redskapshus 12½ alnar långt 8 brett och 4 högt; och stolpar och bräder, till en del täckt; i gott stånd. Brunn av sten. Mattias Carlsson och Jöns Mattiasson hus. Undantagsstuga 15¾ alnar lång 7¾ bred och 2¾ hög, täckt dels med näver och bräder dels med endast bräder. En mur med 2 eldstäder och bakugn, 5 fönster, inredd till stuga förstuga, 2ne kamrar, samt vedbod på gaveln. I mindre gott stånd. 2:6 Vid laga skifte var beteckningen littera E med Jöns Matsson som ägare vilken fick bo kvar på ursprungliga platsen efter skiftet. Fastighetens storlek var 1/16 förmedlat mantal. Hus se 2:5. Förening. Uti nedanstående ämnen har vi undertecknade jordägare uti Västra Vret överenskommit som följer nämligen: l:o/ att hemmantalet blir delningsgrund eller måttstock för ägornasskiftande oss emellan. 2:o/ att till samfällt. a/ Häradsvägen genom ägorna i sitt nuvarande läge 8 alnar bred. b/ Byvägen mot Vret Östergård samt vägen förbi Bokelund, Hagen och Borgen vardera till 5 alnars bredd. c/ Östra Vrets kyrkoväg 5 alnar bred. d/ till lertag avsättes av figuren N:o 389 ett geometriskt kappland och förbehålles utan avräkning väg till detsamma. e/ till sågplan den vidd som å kartan är utmärkt. f/ till grustag avräknas ingen jord, utan må grus hämtas på tjänligaste platserna intill vägarna efter jordägarens anvisning. g/ för övrigt förbehålles fri framfart över varandras ägor, med gröda och virke, där behovet så fordrar, och sådant kan ske utan att skada väx- ande gröda eller upprättad stängsel. h/ till kvarnplan avsättes i gränsen av figurerna N:ris 631 och 612 2:ne kappland ett på vardera sidan, jämte 2 alnars bred väg över figurerna N:ris 603, 611 och 615. i/ med fisket förbehålles hädanefter som hittills och förbehålles fri gångväg till fiskevattnen på gagnade ställen. 3:o/ Med skiftesmans och gode mäns bestämmande att all åkern, och den nu inhägnade, som äng begagnade, till och med 16 grader värderade mark skall som inrösningsjord beräknas, varemot de över detta gradtal ansedda ägotrakter i senare ägoslaget, tillika med all utmarken hänföres till avrösningsjord, förklara vi oss nöjda. 4:o/ Att kostnaden för de husflyttningar, som blir av nöden och vilka inom 2:ne års tid från skiftenas tillträde bör vara verkställda, utgöres sålunda, att alla slöjde dagsverken betalas med penningar samt att ök och löskedagsverken utgå i natura tillika med all spillning. I planpenningar för tomter och tomtplan betalas första året intet, men andra året erlägges 1 Rdl banko för varje uppskattat kappland. 5:o/ att som odlingsersättning till den som vid skiftet erhåller mindre åker eller äng än honom efter delningsgrund tillkomma bör betalas i förra fallet 2 Rdl och i senare 1 Rdl allt i banko för varje fullgott kappland, samt avkastningsersättning 4 kappar, ¼ råg och ¾ havre, för varje uppskat- tat kappland åker och 4 lispund hö för varje dito äng. Odlingsersättningen erlägges vid ägolotternas tillträde och avkastningsersättningen, som utgår under 2:ne års tid med ovan utsatte belopp årligen, utgöres vid Tomas dag varje år. 6:o/ att skogstillgången av oss själva jämkas straxt efter skiftets slut och är vi ense om att intet träd, som är under 5 tum i diameter ½ aln från roten, får huggas, och skall uthuggningsskogen vara avbrukad inom 20 års tid från tillträdet räknat, och stadga vi i sammanhang härmed att träd, som stå till hinder vid åkrar och på odlingslägenheter i inägorna som ägaren vill odla, skall på tillsägelse avverkas. Sker sådant ej, äger ägaren rätt att nedhuggningen och avforslingen påp trädägarens bekostnad verkställa. 7:o/ I övrigt förbehålles fri,framfart över varandras skiften, där så behovet fordrar, dock att skada å växande gröda eller upprättad stängsel ej förorsakas. Sålunda avtalat och överenskommit Vret Västergård den 19 juli 1856.
Om du har Google Earth installerad på din dator får du en mycket god överblick över skiftet genom att klicka på denna länk och hämta filen vretvaestergaard.kmz (10 Mb) som då laddas ner till din enhet så att du kan öppna den (Uppdaterad 2013-04-18). Vill du installer Google Earth kostnadsfritt klickar du här för att gå till deras hemsida. Källor: Lantmäterihandlingar. Kyrkböcker.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson

Laga skifte i Vret Västergård 1857

Vid storskiftet i Odensjö 1818 hade all utmarken i Odensjö skogelag fördelats mellan byarna. År 1827 hade myndigheterna beslutat att en fortsättning på tid- igare jordreformer storskifte och enskifte skulle utföras och kallas laga skifte. För att skifte skulle utföras, krävdes bara att en jordägare i byn begärde skifte. Det kunde ibland bli stora stridigheter mellan byborna eftersom skiftet med- förde kostnader för den enskilde bonden även om staten lämnade bidrag till genomförandet. I något enstaka fall, var motsättningarna så stora att den som begärde skiftet miste livet. Det hände i Fyrunga by i Västergötland. Denna tragiska historia har skildrats av Sveriges Radio i programmet Släktband (länken hämtar en ljudfil till din dator. Se i nederkanten av din webbläsare och klicka på den för att lyssna). Enligt utdrag av 1853 års mantals och skattskrivningslängd för Odensjö socken fanns följande jordägare i Vret Västergård 3/4 mantal skatte [förmedlat man- tal]. 1/16 Anders Johannesson 1/4 Anders Eriksson 1/4 Johannes Göransson 3/16 Sven Carlsson Ägarförhållandena ändrades nu snabbt både före ansökan om skifte tills skiftet inleds. Även under skiftets gång byter jorden ägare, vilket framgår av text och bilder.
29 juli 1854 ansöker tre av markägarna om laga skifte.
Redan den 3 april 1855 infann sig kommissionslantmätaren A E Modée, och de berörda sockenborna var kallade genom kungörelse som blivit uppläst i Odensjö kyrka 18 mars 1855. Jordägare var vid skiftets inledning: Jöns Mattsson som var ägare av 1/16 förmedlat mantal. Anders Ericsson 1/4 " Johannes Göransson 1/4 " Elias Mattsson 3/16 " 2:2 Vid laga skiftets inledning 1855 var Elias Matsson ägare av 3/16 förmedlat man- tal, som han tydligen köpt av Sven Carlsson som detta år flyttade till Stavsjö Södergård i Angelstad socken. När skiftet fortsatte 19 juli 1856 hade Elias sålt 1/16 mantal till Mattis Carlsson och var därmed ägare av 1/8 förmedlat mantal som efter skiftet fick betecknin- gen littera A med rätt att bo kvar på ursprungliga platsen efter skiftet. Enligt husbesiktningsinstrumentet vid skiftet fanns följande hus: Mangården 23 alnar lång 9¼ bred och 7 hög; täckt med näver torv och bräder; inredd till förstuga, stuga, kök, och 2ne kamrar på undra, samt 2 kamrar och vind på övra bottnen, en mur med 3 eldstäder och bakugn, 16 fönster, brädfodrad, Nybyggd. Ladugården 30½ alnar lång 9½ bred och 4 hög, täckt med halm, indelad uti stall och fähus av timmer samt loge hö och sädeslador av stolpar och skiften; i gott stånd. Redskapshus innehållande vagn och vedskjul av stolpar och bräder 12½ alnar långt 9¼ brett och 3¼ högt i medelmåttigt stånd. Källare och brunn murade av sten. Elias och hans familj emigrerar till Amerika 1870. Han hade då sålt gården till prostinnan Charlotta Rydeman, som 1869 blivit änka. Redan i december 1870 avlider hon och dödsboet blir ägare. De lät soldaten nr 81 Sven Andersson Björk vara arrendator en kort tid, och säljer därefter gården till Peter Jonasson som flyttde till Vret 1872. Han gifter sig 1879 med Albertina Mårtensdotter och de fick 8 barn här på gården. Vid arvskifte 1909 övertar dottern Jenny och hennes blivande man Oskar Nilsson gården. Den 2 september 1918 blir Karl Johansson och hans hustru Alma ägare av Enud- den (1/256 mantal) enligt köpebrev. 2:3 Vid laga skifte var beteckningen littera B med Nils Matsson som ägare, vilken fick bo kvar på ursprungliga platsen efter skiftet. Fastighetens storlek var ¼ förmedlat mantal. Nils hade 1855 gift sig med Anna Katarina Johannesdotter och de hade övertagit hennes föräldragård efter hennes far Johannes Görans- son, under pågående skifte. Enligt husbesiktningsinstrumentet vid skiftet fanns följande hus: Mangården 22¼ alnar lång 10¼ bred och 7 hög; täckt med näver torv och bräder; inredd till förstuga, stuga, kök, och 2ne kamrar på nedre bottnen, samt 2ne rum och vind å övra. 2ne murar med 5 eldstäder och bakugn, 16 fönster- lufter, brädfodrad, Nybyggd. Ladugården 31¾ alnar lång 10½ bred 4 hög, täckt med halm; indelad med fähus till loge hö och sädeslador. Fähuset av timmer det övriga av stolpar och skiften, i gott stånd. Redskapshus av stolpar och bräder 12 alnar långt 7 alnar brett och 3¼ högt; täckt med bräder; innehåller vedbod jämte redskapshus. Källare och brunn murade av sten. Sonen Karl Alfred Nilsson och hans hustru Matilda övertog gården efter föräldrarna. Av de nio barnen, var det Gustav Ingjald som övertog föräldragården 1936. 2:4 Vid laga skifte var beteckningen littera C med Gudmund Andersson som ägare och fick bo kvar på ursprungliga platsen efter skiftet. Han hade övertagit föräldragården under pågående skifte efter fadern Anders Eriksson. Fastighet- ens storlek var ¼ förmedlat mantal. Enligt husbesiktningsinstrumentet vid skiftet fanns följande hus: Mangården 22 alnar lång 10 bred och 7 hög; täckt med näver torv och bräder, inredd till stuga, förstuga, kök, och 2ne kamrar på nedre bottnen, samt vind och 2ne kamrar på övra; 2ne murar med 4 eldstader och bakugn, 15 fönster, nybyggd. Undantagshuset 12¾ alnar långt 9 brett 2 högt, täckt med näver torv och bräder, inredd till stuga, förstuga och kök, en mur med 2ne eldstäder och bakugn 3ne fönster i mindre gott stånd. Ladugården 43½ alnar lång 10 bred och 4 hög, täckt med halm inredd till fä och fårhus, stall, loge hö och sädeslador samt vagnbod, till en del uppförd av timmer och en del av stolpar och skiften, i gott stånd. Reskapshus 13 alnar långt 6¼ brett och 4 högt, täckt med bräder inrett till, ved- skjul, vagnbod och redskapsbod, i gott stånd. Badstuga gemensam till hela gården. 2:5 Vid laga skifte var beteckningen littera D med Mattes Carlsson som ägare vilken blev skyldig att flytta till ny plats den så kallade Borgen efter skiftet. Fastighetens storlek var 1/16 förmedlat mantal. Enligt husbesiktningsinstrumentet vid skiftet fanns följande hus: Mangården 20½ alnar lång 9 bred och 3 hög; täckt med näver torv och bräder till hälften, och till hälften endast med bräder, inredd till stuga, förstuga, och 2ne kamrar, en mur med en eldstad och bakugn, 4 fönsterlufter, i medelmåttigt stånd. Ladugården 28¼ alnar lång 10 bred 3½ hög, täckt på norra sidan med halm och bräder och på södra sidan med halm; inredd till får och fähus av timmer, loge hö och sädeslador samt väggpart? av stolpar och skiften, i medelmåttigt stånd. Redskapshus 12½ alnar långt 8 brett och 4 högt; och stolpar och bräder, till en del täckt; i gott stånd. Brunn av sten. Mattias Carlsson och Jöns Mattiasson hus. Undantagsstuga 15¾ alnar lång 7¾ bred och 2¾ hög, täckt dels med näver och bräder dels med endast bräder. En mur med 2 eldstäder och bakugn, 5 fönster, inredd till stuga förstuga, 2ne kamrar, samt vedbod på gaveln. I mindre gott stånd. 2:6 Vid laga skifte var beteckningen littera E med Jöns Matsson som ägare vilken fick bo kvar på ursprungliga platsen efter skiftet. Fastighetens storlek var 1/16 förmedlat mantal. Hus se 2:5. Förening. Uti nedanstående ämnen har vi undertecknade jordägare uti Västra Vret över- enskommit som följer nämligen: l:o/ att hemmantalet blir delningsgrund eller måttstock för ägornasskiftande oss emellan. 2:o/ att till samfällt. a/ Häradsvägen genom ägorna i sitt nuvarande läge 8 alnar bred. b/ Byvägen mot Vret Östergård samt vägen förbi Bokelund, Hagen och Borgen vardera till 5 alnars bredd. c/ Östra Vrets kyrkoväg 5 alnar bred. d/ till lertag avsättes av figuren N:o 389 ett geometriskt kappland och förbehålles utan avräkning väg till detsamma. e/ till sågplan den vidd som å kartan är utmärkt. f/ till grustag avräknas ingen jord, utan må grus hämtas på tjänligaste platserna intill vägarna efter jordägarens anvisning. g/ för övrigt förbehålles fri framfart över varandras ägor, med gröda och virke, där behovet så fordrar, och sådant kan ske utan att skada växande gröda eller upprättad stängsel. h/ till kvarnplan avsättes i gränsen av figurerna N:ris 631 och 612 2:ne kappland ett på vardera sidan, jämte 2 alnars bred väg över figurerna N:ris 603, 611 och 615. i/ med fisket förbehålles hädanefter som hittills och förbehålles fri gångväg till fiskevattnen på gagnade ställen. 3:o/ Med skiftesmans och gode mäns bestämmande att all åkern, och den nu inhägnade, som äng begagnade, till och med 16 grader värderade mark skall som inrösningsjord beräknas, varemot de över detta gradtal ansedda ägotrakter i senare ägoslaget, tillika med all utmarken hänföres till avrösningsjord, förklara vi oss nöjda. 4:o/ Att kostnaden för de husflyttningar, som blir av nöden och vilka inom 2:ne års tid från skiftenas tillträde bör vara verkställda, utgöres sålunda, att alla slöjde dagsverken betalas med penningar samt att ök och löskedagsverken utgå i natura tillika med all spillning. I planpenningar för tomter och tomtplan betalas första året intet, men andra året erlägges 1 Rdl banko för varje uppskattat kappland. 5:o/ att som odlingsersättning till den som vid skiftet erhåller mindre åker eller äng än honom efter delningsgrund tillkomma bör betalas i förra fallet 2 Rdl och i senare 1 Rdl allt i banko för varje fullgott kappland, samt avkastningsersättning 4 kappar, ¼ råg och ¾ havre, för varje uppskattat kappland åker och 4 lispund hö för varje dito äng. Odlingsersättningen erlägges vid ägolotternas tillträde och avkastningsersättnin- gen, som utgår under 2:ne års tid med ovan utsatte belopp årligen, utgöres vid Tomas dag varje år. 6:o/ att skogstillgången av oss själva jämkas straxt efter skiftets slut och är vi ense om att intet träd, som är under 5 tum i diameter ½ aln från roten, får hug- gas, och skall uthuggningsskogen vara avbrukad inom 20 års tid från tillträdet räknat, och stadga vi i sammanhang härmed att träd, som stå till hinder vid åkrar och på odlingslägenheter i inägorna som ägaren vill odla, skall på tillsägelse avverkas. Sker sådant ej, äger ägaren rätt att nedhuggningen och avforslingen påp trädägarens bekostnad verkställa. 7:o/ I övrigt förbehålles fri,framfart över varandras skiften, där så behovet fordrar, dock att skada å växande gröda eller upprättad stängsel ej förorsakas. Sålunda avtalat och överenskommit Vret Västergård den 19 juli 1856.
Om du har Google Earth installerad på din dator får du en mycket god överblick över skiftet genom att klicka på denna länk och hämta filen vretvaestergaard.kmz (10 Mb) som då laddas ner till din enhet så att du kan öppna den (Uppdaterad 2013-04-18). Vill du installer Google Earth kostnadsfritt klickar du här för att gå till deras hemsida. Källor: Lantmäterihandlingar. Kyrkböcker.
Copyrigt © Rolf Carlsson 2022-04-19