Knösabo/Mentzers torp

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 53' 12,50" E 13° 36' 47,30" (56.886806,13.613139)
RT-90 X 6308820 Y 1366390
 
Skylt vid torpiventering: Nr 44
 
Gård: Vret östergård 1:7

Vill du se flygfoto?


I första husförhörslängden 1788 i Odensjö, omtalas denna bosättning som Mentzers torp. Det enda som är känt om denna Mentzer är att Johan Mentzer avled här på torpet 72 år gammal den 11 september 1777. Han har inte varit soldat för Vret.
Omkring 1788 inflyttade avskedade soldaten för nr 93 Hälghult Storegård i Södra Unnaryd Per Johansson Knös med sin familj. Han hade varit soldat vid Jönköpings regemente och Majorens kompani.
Med vid inflyttningen var hustrun Maria Håkansdotter (1754-1823) och äldsta dottern Kerstin (1787-1818).
Här på torpet föddes följande barn:
Anna 1789.
Johan 1791.
Per 1793.

År 1818 flyttar sonen Johan hem och blev torpare, efter att ha varit en tid i Malmö. Redan 1819 lämnar han åter torpet och flyttar till Björkedal under Loshult efter att ha gift sig med Maria Jönsdotter.
Per Knös och hustrun Maria bor fortfarande kvar på torpet där hon avlider 1823. Per får nu en piga Katarina Petersdotter Alm (1805-1888), men redan 1824 flyttar hon till Ånäs och Knös till sonen på Björkedal under Loshult.

När nu en ny torpare skulle flytta hit skrevs ett torpkontrakt. Detta kontrakt har Nils Johansson (Nisse på Nydala) gjort en avskrift av, men som jag saknar i original. Här följer hans avskrift.

Underteknande Hemmansägare uti Vret Östergård hava till Sven Andersson i Öjaböke och hans hustru med full brukningsrätt upplåta ett under deras Hemman lydande torp Knösatorpet kallat att af honom nästa färsdag tillträda emot följande vilkor.

1.
För nemda torp betalar Sven Andersson eller torparen ( 24 ) riksdaler i år1ig skatt, som erlägges den förste innan januari månads utgång år 1827 och sedan samma tid hvarje år. Och skall torparen vara skyldig vidmakthålla en ändegård vid sjön Bolmen me11an Vrets och Löknas ägor. I (Breevik). Eller (Brajevik).
(En ändegård var en gärdesgård som gick så 1ångt ut i sjön att djuren måste simma för att komma runt, vilket de sä11an gjorde.)

2.
Skal1 det å1igga torparen att inom 2 a 3 års tid, å torpet uppföra en behållen Mangårdsbyggnad hvarvid torpägarna ti11s1äppa, och med torparens biträde hogga och fram köra timmer upphogga hvarsin knut, samt vara något behjä1p1iga med bräders anskafande utan betalning, men ska11 torparen sedan under arbetstiden förselja den å torpet nu varande gamla Mangårdsbyggnaden tillåtes torparen få förselja och medlen därför för eget behofs begangnade.

3.
Torparen tillåtes betesgång på Vretmarken för så många kreatur som på torpet vinterfödas samt ströhämtning och vedbrand, dock så att ingen åverkan med olovligt hoggande företages.

4.
Så1änge torparen hål1er torpet väl, samt hann och hans folk uppför sig troget och beskedligt både emot husbondesfolket och grannar och för öfrigt detta kontrakt efterleves å sin sida, skall han torpet få besitta ehuru länge det nu varar, men skulle han torpet vilja afärda, har han därtill farfritt, hvilken fardag som helst. Sedan byggnaden blivit verkstä1d ock han 1ämnar torpet i försvarligt stånd, och varde detta med våra namn och bomerken under fattade påskrift, som skedde i Vret Östergård den 1 november 1825.

Torparen var soldaten Sven Andersson Thor (1802-1884), som flyttade från Öjaböke Storegård i Lidhult 1825-26.
Han var soldat nr 46 för Norrtorpa rote vid Ljungby kompani och Kronobergs regemente. Med vid flytten, var förutom hustrun Maria Svensdotter (1789-1874) hans syster Elin Andersdotter (1813-).
Familjen fick följande barn här på torpet:
Anna Britta är inskriven i födelseboken i Lidhult 1826 och avled på Torsborg 1902.
Anders* Johan blev soldaten Sköld och föddes här på torpet 1828.
Christina född 1832.

Torpet har tills nu kallats Mentzers torp i kyrkböckerna även om benämningen var Knösatorpet i ovanstående kontrakt. Familjen Thor flyttar 1939 till det som senare kommer att kallas Torsborg.
Första gången namnet Knösabo förekommer är vid laga skifte 1850 då Erik Korneliusson blev tilldelad littera F och blev skyldig att flytta från byn till detta område.

knoesabo1818 (54K)
Torpet vid storskiftet 1818.
knoesabo1850 (43K)
Torpet vid laga skifte 1850.Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2016-04-29.